Servicii SSM

Ce inseamna sa respecti legislatia in domeniul protectiei muncii?

Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca se aplica in toate domeniile de activitate atat private cat si publice cu cateva exceptii cum ar fi serviciile militare, politia etc. In lege se regasesc obligatii atat pentru angajatori cat si pentru lucratori. Pe langa legea de baza sunt emise mai multe hotarari de guvern ce reglementeaza fie anumite domenii (ex: HG300/2006 pentru santierele temporare si mobile) fie anumite aspecte care nu sunt detaliate in lege, respectiv in normele de aplicare.

In primul rand trebuie avuta in vedere organizarea activitatilor de protectia muncii, insemnand stabilirea persoanei/persoanleor care se ocupa de acest lucru si a atributiilor acestora (ex: lucrator desemnat/serviciu intern/serviciu extern ssm, etc) si indeplinirea tuturor obligatiilor legale sub toate aspectele (acordare echipament de protectie, verificarea periodica de echipamente care necesita ISCIR,verificarea impamantarii, medicina muncii, etc.).

In al doilea rand, exista activitati periodice ca (instruiri de protectia muncii, sedinte de CSSM, etc) care au rolul de a informa si instrui lucratorii.

Servicii  protectia muncii oferite in conformitate cu obligatiile angajatorilor:

Efectuarea instruirii introductiv generale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Scopul acetui tip de instruire este de a informa angajatul despre riscurile generale la nivelul unitatii, dar si despre obligatiile avute conform legislatiei. Instruirea de protectia muncii de tip introductiv generala se executa inaintea angajarii si se finalizeaza cu un test de verificare.

Instruirea se poate face de catre angajatorul care si-a asumat raspunderea, lucratorul desemnat, reprezentantul serviciului intern de protectia muncii sau reprezentantul serviciului extern SSM.

Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie. Planul de prevenire si protectie cuprinde toate masurile tehnice, organizatorice si de alta natura pentru diminuarea sau inlaturarea factorilor de risc identificati, care trebuie implementate si pentru care se stabilesc termene de realizare si persoane responsabile.

Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru. Instructiunile proprii trebuie sa fie clare, destul de condensate si se axeaza pe regulile de protectia muncii atunci cand se lucreaza in anumite conditii sau cu anumite utilaje.

Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului. Atributiile de protectia muncii si situatii de urgenta mentionate in fisa postului intaresc obligatiile din lege, si in functie de specificul activitatii sunt adaugate atributii specifice care tin de operarea in siguranta a unor utilaje, de verificari prealabile inceperii unor anumite operatii, controale in timpul activitatii, instruirea lucratorilor din subordine, verificarea utilizarii echipamentelor de protectie sau utilizarea echipamentelor cu dispozitivele de protectie prevazute.

Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloace de munca, echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru ) si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice. Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala are ca scop identificarea si punerea in practica a masurilor pentru riscurile identificate in ordinea desccrescatoarea nivelului partial de risc. Astfel, exista sute de metode la nivel international, instrumente dezvoltate avand in vedere componente ale sistemului de munca pentru a cuantifica nivelul riscului si a ierarhiza. In tara noastra cea mai folosita metoda este INCDPM dezvoltata pe patru componente ale sistemului de munca, mediul de munca, executant, mijloace de productie si sarcini de lucru, asa cum este prevazut in lege.

Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Informarea continua a lucratorilor precum si afisarea materialelor de propaganda este unul din instrumentele eficiente in constientizarea lucratorilor.

Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite. Tematica de instruire in cele trei faze, introductiv generala, la locul de munca si periodica cuprinde conspecte din legislatia specifica, instructiuni proprii, documentatie tehnica, aspecte din regulamentul de ordine interioara, drepturi si obligatii de protectia muncii din contractul colectiv de munca. Perioada dintre doua instruiri nu poate depasi sase luni, angajatorul stabilind daca instruirea se va face lunar, trimestrial sau semestrial.

Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii. In unitatile cu sectii multe de productie, personal administrativ, cu multi lucratori se intocmeste o planificare privind instruirea pe sectii pentru a se aloca timpul necesar, in timpul programului de lucru.

Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006 si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui.Situatia de pericol grav si iminent este definita in lege si se refera la situatia aparuta careia ii lipseste doar factorul declansator. De exemplu situatia acumularii de gaz metan, lucrul intr-o cladire cu potential de prabusire, spargerea unui rezervor de combustibil, etc.

Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006.Zonele cu risc ridicat si specific sunt acelea in care se pot intmpla evenimente cu consecinta deces sau invaliditate.De exemplu zone in apropierea benzilor rulante, zone aflate la inaltime unde exista pericolul de cadere, zone din camere tehnice, etc.

Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca. Semnalizarea pericolului privind electrocutarea, expunerea la radiatii, expunerea la substante toxice sau factori biologici, dar si alte pericole cum ar fi cel de alunecare, impiedicare la praguri, trepte, interdictia de a intra in anumite zone si avertizarea privind pericolul de cadere de la inaltime.

Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor. Fiecare lucrator trebuie sa-si desfasoare activitatea in concordanta cu pregatirea profesionala. Exemplu de calificari: sudor, mecanic utilaje, etc. Exista profesii care trebuie autorizate ISCIR si carora li se avizeaza anual talonul de catre un operator RSVTI cum ar fi stivuitoristul.Important ar fi a nu se confunda cu verificarea ISCIR a utilajului.

Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta. Verificarea periodica se face dupa caz pentru stingatoare, hidranti, senzori detectie fum, centrale termice, instalatii de impamantare, etc. Se efectueaza o verificare continua si in privinta existentei, functionarii sau utilizarii a dispozitivelor de protectie (ex: aparatori de protectie, garduri de protectie etc.)

Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locurile de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie. In urma vizitelor de lucru putem informa angajatorul printr-un raport de vizita despre neconformitatile constatate si propunem masurile de corectare a acestora.

Intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de HG, emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din legea nr. 319/2006, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile. In conditiile in care apreciem o valoare marita a zgomotului se propune efectuarea de masuratori si luarea masurilor prevazute in hg. De asemenea se pot face masuratori privind calitatea aerului din incinta pentru depistarea sau monitorizarea concentratiei componentilor toxici, etc. In cazul santierelor temporare si mobile legislatia specifica obliga la intocmirea unor planuri proprii si a completarii Anexelor din HG de la beneficiar, antreprenor, subcontractor. In plus beneficiarul sau managerul de proiect trebuie sa desemneze un coordonator de santier privind activitatile de protectia muncii.

Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din societate si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. In functie de activitate, de factorii de risc la care este expus un lucrator se identifica echipamentul de protectie necesar, caruia ii este inmanat sub semnatura. Echipamentul individual de protectie trebuie verificat periodic (exemplu o centura de siguranta cu tesatura deteriorata nu mai poate fi utilizata), depozitat in locuri speciale. Scopul utilizarii echipamentului individual de protectie este de a diminua consecinta in situatia unui eveniment. Lucratorii care nu poarta echipamentul individual de protectie pot fi sanctionati progresiv pana la desfacerea contractului de munca. In conditiile lipsei de forta de munca pe piata angajatorii au tendinta de a face un compromis, insa doar in fata unui eveniment extrem de grav pot realiza importanta acestor reguli de protectia muncii.

Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108 – 142 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006. Orice eveniment care provoaca vatamarea lucratorului trebuie comunicat de indata la ITM. Abia dupa stabilirea consecintei evenimentului de catre cadrele medicale si recomandarea unui concediu medical putem incadra evenimentul intr-un accident de munca (CM mai mult de trei zile) sau accdeint usor (CM mai putin de 3 zile) Daca evenimentul nu a fost urmat de deces sau invaliditate evidenta, cercetarea se poate face de catre o comisie numita de catre angajator, in speta poate fi serviciul extern desemnat pentru derularea cercetarii acesta indeplinind prin reprezentantul sau conditiile impuse de lege.

Intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108- 142 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006. Articolele mai sus mentionate fac referire la intocmirea registrelor de evidenta a evenimentelor, accidentelor de munca, boli profesionale, incidente periculoase, accidente colective.

Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din societate, in conformitate cu prevederile art. 12 alin (1) lit. d) din legea nr. 319/2006 se refera la raportarea catre inspectoratele de munca dar si catre casele de pensii a documentelor rezultate in urma cercetarii evenimentelor cum ar fi formularul de inregistrare a accidentului de munca.

Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor. Inspectorii ITM pot solicita fisele individuale de instruire la locul de munca, acestea trebuind pastrate de catre conducatorul locului de munca. De regula, acestia completeaza si inmaneaza o instiintare prin care se solicita prezentarea la sediul ITM cu un set de documente. In urma verificarii acetora inspectorul intocmeste un proces verbal de control in a carui anexa sunt listate neconformitatile constatate si masurile dispuse pentru remedierea acestora.

Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor din societate, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie. Medicul de medicina muncii poate efectua examenul medical pe baza unui document intocmit de serviciul extern de protectia muncii denumit fisa de identificare a factorilor de risc, pentru a identifica exact tipul de nvestigatii in raport cu activitatea desfasurata. In cazul lucratoarelor in stare de graviditate sunt intocmite rapoarte catre ITM impreuna cu medicul de medicina muncii. De asemenea, medicul de medicina muncii ar trebui implicat in procesul de evealuare a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala si in participarea la sedintele comitetului ssm acolo unde exista infiintat.

Colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca. De regula in cazul santierelor trebuie o colaborare permanenta cu reprezentantii ssm ai celorlalti angajatori prin sedinte periodice in care prioritatea este de a implementa masurile de protectie colectiva.

Urmarirea actualizarii planului de avertizare a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare. In cazul in care sunt introduse mijloace noi de productie sau sunt desfasurate activitati noi, se va actualiza evaluarea riscului de accidentare si imbolnavire profesionala si planul de prevenire si protectie.

Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Pentru pastrarea disciplinei si respectarea regulilor de protectia muncii angajatorul are la dispozitie instrumente de sanctionare a lucratorului care pot fi stipulate in regulamentul intern, contracte de munca. Astfel, un lucrator poate fi sanctionat cu avertisment, verbal sau in scris, se poate sanctiona pecuniar sau reloca pe alta functie si chiar i se poate desface contractul individual de munca.

Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari servicii cu alti angajatori, inclusiv cu cele incheiate cu angajatori straini. In contractele de prestari servicii se pot prevedea clauze de ssm si psi sub forma unor protocoale, anexe sau conventii pentru a intari prevederile legislative si a delimita raspunderile de fiecare parte.

Intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati. Pentru desfasurarea activitatilor de protectia muncii se aloca la inceputul anului un buget estimat si se repartizeaza resursele umane pentru desfasurarea acestor activitati.