Vasfebco
Vasfebco
Telefon 0755 025 768
0725 155 057

Servicii SSM


Servicii SSM

Desfăşuram activităţile de prevenire şi protecţie, stipulate la art. 15 (1) din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006:

 

1. Efectuarea instruirii introductiv generale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Instruire de "protectia muncii" inainte de angajare, ce are scopul de a instrui si informa lucratorul asupra riscurilor generale la nivel de unitate. Verificarea insusirii informatiilor se face pe baza de test. In urma acestei verificari se poate face angajarea.

Exemplu de informatii prezentate:

- Legea 319/2006 CAP.I,II;

- HG 1425/2006cap.I, VI, VII;

- HG 955/2010;

- Factori de risc la locul de munca;

-Masuri la nivelul unitatii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;

2. Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie.

 In urma identificarii factorilor de risc pe fiecare post de lucru se definesc, pentru fiecare dintre riscuri,  masuri de prevenire si protectie de ordin organizatoric, tehnic, sanitar, etc. precum si termene de realizare si persoanele respunsabile. 

 

3. Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru.

 

Pentru utilizarea anumitor echipamente, efectuarea anumitor activitati, evitarea riscurilor specifice, purtarea echipamentului de protectie si altele, se elaboreaza instructiuni de protectia muncii (IPSSM) ce contin indicatii precise la modul in care trebuie actionat. De exemplu pentru operatiile de demontarea acomponentelor unui autoturism intr-un service auto:

           IPSSM - Demontarea

 • Demontarea autovehiculelor în vederea reparării se va executa în sectoare şi pe posturi de lucru specializate pentru aceste operaţii.
 • Subansamblurile rezultate de la demontarea autovehiculelor trebuie depozitate în spaţii special destinate în acest scop.
 • Se interzice depozitarea subansamblurilor rezultate de la demontarea autovehiculelor pe căile de acces.
 • Indepărtarea subansamblelor de pe autovehicul se va face numai după ce lucrătorul a verificat că toate îmbinările acestora cu reperele învecinate au fost demontate.
 • Uneltele de lucru utilizate de către muncitori, precum şi instalaţiile de ridicat (cricuri, macarale etc.) vor fi controlate înainte de începerea lucrului.
 • Se interzice folosirea sculelor decalibrate sau defecte.
 • Se interzice executarea operaţiilor de demontare a părţilor din autovehicul, când acestea sunt prinse sau/şi susţinute de mijlocul de ridicat.
 • La demontarea arcurilor se vor folosi cleşti sau scule speciale.
 • Depresarea bucşelor, inelelor de rulmenţi, cămăşilor etc. se va face numai cu prese şi dispozitive speciale.
 • Transportul subansamblelor demontate, grele sau voluminoase se va face cu mijloace de transport pe care se va asigura stabilitatea acestora în timpul transportului.
 • La demontarea îmbinărilor nituite trebuie folosite paravane metalice de protecţie împotriva proiectării de metal sau a aşchiilor de metal rezultate în timpul lucrului.
 • Demontarea părţilor componente ale instalaţiei electrice de pe autovehicul se va face numai dupâ decuplarea bateriei de acumulatoare.
 • Demontarea subansamblurilor de sub cadrul sau caroseria autovehiculului, pe locuri staţionare, se va executa numai cu autovehiculul aşezat pe capre metalice prevăzute la partea superioară cu pene de lemn, în bună stare şi dispuse în aşa fel, încât să asigure stabilitatea autovehiculului.
 • In lucrul cu flux continuu se interzice trecerea peste transportorul pentru autovehicule în timpul funcţionării acestuia, dacă nu sunt omologate locurile de trecere corespunzătoare.
 • In cazul defectării transportorului pentru autovehicule, acesta va fi oprit imediat, iar intervenţia de depistare şi remediere a defecţiunii se va face de către echipa de întreţinere specializată.
 • Se interzice desfundarea conductelor de benzină, motorină, încercarea conductelor pentru aer etc prin suflare cu gura.
 • Lucrătorii care fac probe sub presiune vor verifica buna funcţionare a manometrelor de control, precum şi integritatea garniturilor de etanşare.
 • Spălarea şi degresarea pieselor mici se vor face numai cu detergenţi, în cuve speciale, amplasate în locuri corespunzătoare (cu avizul organelor PSI din unitate).

 

 

 

4. Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului.

 

Exemple de atributii generale ce trebuie mentionate in fisa postului:

- Sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectia muncii si situatii de urgenta si masurile de aplicare a acestora;

- Sa participe la instructajele si examinarile pe linie de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta;

- Sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie si de lucru din dotare;

- Sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate si sa le utilizeze corect

- Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire;

- Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de accident si sa anunte imediat conducatorul locului de munca ;

- Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca (ex: executarea de operatiuni specifice pentru care nu are calificarea necesara sau dotarea cuEIP);

- Sa dea relatii din proprie initiativa sau la cererea organelor de control si cercetare in domeniul protectiei  muncii.

5.Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloace de munca, echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru ) si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice.

 

Pentru evaluarea factorilor de risc  in general se utilizeaza metoda I. N. C. D. P. M.  al cărei principiu de bază constă în identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat pe baza unor liste de control prestabilite,  cuantificarea dimensiunii riscului stabilindu-se pe baza combinaţiei dintre gravitatea şi frecvenţa consecinţei maxime previzibile.  În cadrul metodei se admite că nivelul de securitate pentru un loc de muncă este invers proporţional cu nivelul de risc.  În limbajul uzual,  securitatea este definită ca faptul de a fi la adăpost de orice pericol,  iar riscul – posibilitatea de a ajunge într-o primejdie,  pericol potenţial  ( dicţionarul explicativ al limbii române ).

Avantajul folosirii acestei metode constă în faptul că poate fi utilizată atât în faza de concepţie şi proiectare a locurilor de muncă cât şi în faza de exploatare.  În faza de concepţie şi proiectare metoda constituie un instrument util pentru proiectanţi în vederea integrării principiilor şi măsurilor de securitate a muncii în concepţia şi proiectarea sistemelor de muncă.  În faza de exploatare metoda este utilă personalului de la compartimentele de protecţia muncii din întreprinderi  ( analiza pe o bază ştiinţifică a stării de securitate a muncii la fiecare loc de muncă şi fundamentarea programelor de prevenire ).

Metoda I. N. C. D. P. M.  implică parcurgerea următoarelor etape obligatorii :

♦   Constituirea echipei de evaluare ;

¨       Definirea sistemului de analizat ;

¨       Identificarea factorilor de risc din sistem ;

¨       Evaluarea riscurilor partiale de accidentare şi îmbolnăvire profesională

¨       Ierarhizarea riscurilor şi stabilirea priorităţilor de prevenire cu termene precise;

¨       Propunerea măsurilor de prevenire.

Realizarea acestor etape se face utilizând următoarele instrumente de lucru

Lista locurilor de muncă la care se va face identificarea factorilor de risc ;

Lista de identificare a factorilor de risc ;

Lista de consecinţe posibile ale acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman ;

Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor ;

Grila de evaluare a riscurilor ;

Scala de încadrare a nivelurilor de risc, respectiv a nivelurilor de securitate;

Fişa locului de muncă – document centralizator ;

Fişa de măsuri de prevenire propuse.

     Lista de identificare a factorilor de risc este un formular ce cuprinde principalele categorii de factori de risc,  grupate după criteriul elementului generator din cadrul sistemului de muncă,  astfel:

Executant :  

*   Acţiuni greşite

*  Omisiuni          

Sarcina de muncă : 

*  Conţinutul necorespunzător al sarcinii de muncă în raport cu cerinţele de securitate

*   Sarcina sub/supradimensionată în raport cu capacitatea executantului

Mijloace de producţie

*   Factori de risc mecanic

*   Factori de risc termic :

*   Factori de risc electric :

*   Factori de risc chimic :

*   Factori de risc biologic :

Mediul de muncă :

*   Factori de risc fizic :                  

*   Factori de risc chimic : 

*   Factori de risc biologic :

*   Caracterul special al mediului

 6. Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

7. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite.

 

1. Instruirea introductiv – generala si se face de catre serviciu extern/serviciu intern/lucrator desemnat

a) la angajarea lucratorilor;

b) lucratorilor transferaţi de la o alta unitate;

c) lucratorilor veniţi în unitate ca detaşaţi;

d)  lucratorilor pusi la dispozitie de catre un agent de munca temporar.

Tematica pentru instructajul introductiv general cuprinde: informatii verbale si documentatie despre activitatea si riscurile majore de accidentare si imbolnavire profesionala, consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă, din cadrul societatii, extrase de articole din Legea  nr.319/14.06.2006   Securitatii si Sanatatii in Munca, măsuri la nivelul  unităţii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, (Primul Ajutor la Locul Accidentului);

 

 

2. Instruirea la locul de muncă si se face dupa instruirea introductiv generala tuturor lucratorilor prevăzuti la art.l.lit.a)-d), inclusiv la schimbarea locului de munca in cadrul unitatii, de către conducătorul direct al locului de muncă.

Tematica pentru instructajul la locul de munca cuprinde: informatii verbale si documentatie despre, activitatea si riscurile majore de accidentare si imbolnavire profesionala, din cadrul locului de munca, prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă ;  măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor; prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru;demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşura şi exerciţii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor.

 

3. Instruirea periodica se face de către conducătorul locului de muncă respectiv intregului personal al societatii.

Tematica pentru efectuarea instructajului periodic se constitue din: instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru  activitatea de baza a angajatului si  pentru activitatile complementare desfasurate de lucrator,  la locul sau de munca, cu specificitatea sa, norme (reguli) specifice de securitatea muncii pentru activitatea desfasurata in cadrul locului de munca,  in baza TEMATICII DE INSTRUCTAJ, care se efectueaza la interval stabilit prin decizie de angajator.

8. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii  şi/sau unităţii.

 

9. Asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006  şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui.

 Art.101. - Starea de pericol grav si iminent de accidentare, astfel cum este el definit la
art.5 lit.l) din lege, poate fi constatată de către orice lucrător din întreprindere si/sau unitate,
lucrător al serviciului extern de prevenire si protecŃie cu care întreprinderea si/sau unitatea a
încheiat contract, precum si de către inspectorii de muncă.
Art.102. - La constatarea stării de pericol grav si iminent de accidentare se vor lua
imediat următoarele măsuri de securitate:
a) oprirea echipamentului de muncă si/sau activităŃii;
b) evacuarea personalului din zona periculoasă;
c) anunŃarea serviciilor specializate;
d) anunŃarea conducătorilor ierarhici;
e) eliminarea cauzelor care au condus la apariŃia stării de pericol grav si iminent.
Art.103. - (1) În vederea realizării măsurilor prevăzute la art.102 lit.a), în prealabil
angajatorul va desemna lucrătorii care trebuie să oprească echipamentele de muncă si va
asigura instruirea acestora.
(2) În vederea realizării măsurilor precizate la art.102 lit.b), în prealabil angajatorul
trebuie:
a) să întocmească planul de evacuare a lucrătorilor;
b) să afiseze planul de evacuare la loc vizibil;
c) să instruiască lucrătorii în vederea aplicării planului de evacuare si să verifice modul
în care si-au însusit cunostinŃele.
24
(3) În vederea realizării măsurilor precizate la art.102 lit.c), în prealabil angajatorul
trebuie:
a) să desemneze lucrătorii care trebuie să contacteze serviciile specializate si să îi
instruiască în acest sens;
b) să asigure mijloacele de comunicare necesare contactării serviciilor specializate.
(4) În vederea realizării măsurilor precizate la art.102 lit.d), în prealabil angajatorul
trebuie să stabilească modul operativ de anunŃare la nivel ierarhic superior.
(5) În vederea realizării măsurilor precizate la art.102 lit.e), în prealabil angajatorul
trebuie:
a) să desemneze lucrătorii care au capacitatea necesară să elimine starea de pericol
grav si iminent, să asigure instruirea si dotarea lor cu mijloace tehnice necesare intervenŃiei;
b) să stabilească serviciile specializate care pot interveni.
Art.104. - Angajatorul trebuie să stabilească măsurile de securitate prevăzute la
art.102, Ńinând seama de natura activităŃilor, numărul de lucrători, organizarea teritorială a
activităŃii si de prezenŃa altor persoane în afara celor implicate direct în procesul muncii.

10. Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006.

 

11. Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă.

 

12. Evidenţa meseriilor  şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor.

 

13. Verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă.

 

14. Informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locurile de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie.

 

15. Întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor  prevăzute de HG, emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din legea nr. 319/2006, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi mobile.

 

16. Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din societate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor HG nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.

 

17. Participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108 - 142 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006.

 

18. Întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute la art. 108- 142 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006.

 

19. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din societate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin (1) lit. d) din legea nr. 319/2006.

20. Urmărirea realizării măsurilor  dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor.

 

21. Colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor din societate,  medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi  protecţie.

 

22. Colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori,  în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă.

 

23. Urmărirea actualizării planului de avertizare a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare.

 

24. Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători,  pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

25. Propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări servicii  cu alţi angajatori , inclusiv cu cele încheiate cu angajatori străini.

 

26. Întocmirea unui necesar  de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.

 Vasfebco Vasfebco Vasfebco

LA PRETURILE DE MAI JOS
SE APLICA REDUCERILE:
CONSULTANTA
IN CALITATE DE SERVICIU
5-10 angajati 20%
 EXTERN SSM
10-30 angajati 40%
de la 10 RON fara TVA
peste 30 angajati 50%
(angajat/luna)
(in functie de nr. angajati, nivel risc/societate)
EVALUAREA RISCURILOR DE
 
ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE
 
PERSONALA
 
+
 
INTOCMIRE DOCUMENTATIE SSM SI PSI
 
GRATUITE
 
(in cazul semnarii unui contract pe o durata
de minim 12 luni)
LA PRETURILE DE MAI JOS
SE APLICA REDUCERILE:
CONSULTANTA
IN CALITATE DE CADRU
5-10 angajati 20%
 TEHNIC PSI
10-30 angajati 40%
de la 10 RON fara TVA
peste 30 angajati 50%
(angajat/luna)
(in functie de nr. angajati, nivel risc/societate)


Servicii SSM


Servicii SSM

Desfăşuram activităţile de prevenire şi protecţie, stipulate la art. 15 (1) din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006:

 

1. Efectuarea instruirii introductiv generale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Instruire de "protectia muncii" inainte de angajare, ce are scopul de a instrui si informa lucratorul asupra riscurilor generale la nivel de unitate. Verificarea insusirii informatiilor se face pe baza de test. In urma acestei verificari se poate face angajarea.

Exemplu de informatii prezentate:

- Legea 319/2006 CAP.I,II;

- HG 1425/2006cap.I, VI, VII;

- HG 955/2010;

- Factori de risc la locul de munca;

-Masuri la nivelul unitatii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;

2. Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie.

 In urma identificarii factorilor de risc pe fiecare post de lucru se definesc, pentru fiecare dintre riscuri,  masuri de prevenire si protectie de ordin organizatoric, tehnic, sanitar, etc. precum si termene de realizare si persoanele respunsabile. 

 

3. Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru.

 

Pentru utilizarea anumitor echipamente, efectuarea anumitor activitati, evitarea riscurilor specifice, purtarea echipamentului de protectie si altele, se elaboreaza instructiuni de protectia muncii (IPSSM) ce contin indicatii precise la modul in care trebuie actionat. De exemplu pentru operatiile de demontarea acomponentelor unui autoturism intr-un service auto:

           IPSSM - Demontarea

 • Demontarea autovehiculelor în vederea reparării se va executa în sectoare şi pe posturi de lucru specializate pentru aceste operaţii.
 • Subansamblurile rezultate de la demontarea autovehiculelor trebuie depozitate în spaţii special destinate în acest scop.
 • Se interzice depozitarea subansamblurilor rezultate de la demontarea autovehiculelor pe căile de acces.
 • Indepărtarea subansamblelor de pe autovehicul se va face numai după ce lucrătorul a verificat că toate îmbinările acestora cu reperele învecinate au fost demontate.
 • Uneltele de lucru utilizate de către muncitori, precum şi instalaţiile de ridicat (cricuri, macarale etc.) vor fi controlate înainte de începerea lucrului.
 • Se interzice folosirea sculelor decalibrate sau defecte.
 • Se interzice executarea operaţiilor de demontare a părţilor din autovehicul, când acestea sunt prinse sau/şi susţinute de mijlocul de ridicat.
 • La demontarea arcurilor se vor folosi cleşti sau scule speciale.
 • Depresarea bucşelor, inelelor de rulmenţi, cămăşilor etc. se va face numai cu prese şi dispozitive speciale.
 • Transportul subansamblelor demontate, grele sau voluminoase se va face cu mijloace de transport pe care se va asigura stabilitatea acestora în timpul transportului.
 • La demontarea îmbinărilor nituite trebuie folosite paravane metalice de protecţie împotriva proiectării de metal sau a aşchiilor de metal rezultate în timpul lucrului.
 • Demontarea părţilor componente ale instalaţiei electrice de pe autovehicul se va face numai dupâ decuplarea bateriei de acumulatoare.
 • Demontarea subansamblurilor de sub cadrul sau caroseria autovehiculului, pe locuri staţionare, se va executa numai cu autovehiculul aşezat pe capre metalice prevăzute la partea superioară cu pene de lemn, în bună stare şi dispuse în aşa fel, încât să asigure stabilitatea autovehiculului.
 • In lucrul cu flux continuu se interzice trecerea peste transportorul pentru autovehicule în timpul funcţionării acestuia, dacă nu sunt omologate locurile de trecere corespunzătoare.
 • In cazul defectării transportorului pentru autovehicule, acesta va fi oprit imediat, iar intervenţia de depistare şi remediere a defecţiunii se va face de către echipa de întreţinere specializată.
 • Se interzice desfundarea conductelor de benzină, motorină, încercarea conductelor pentru aer etc prin suflare cu gura.
 • Lucrătorii care fac probe sub presiune vor verifica buna funcţionare a manometrelor de control, precum şi integritatea garniturilor de etanşare.
 • Spălarea şi degresarea pieselor mici se vor face numai cu detergenţi, în cuve speciale, amplasate în locuri corespunzătoare (cu avizul organelor PSI din unitate).

 

 

 

4. Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului.

 

Exemple de atributii generale ce trebuie mentionate in fisa postului:

- Sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectia muncii si situatii de urgenta si masurile de aplicare a acestora;

- Sa participe la instructajele si examinarile pe linie de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta;

- Sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie si de lucru din dotare;

- Sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate si sa le utilizeze corect

- Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire;

- Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de accident si sa anunte imediat conducatorul locului de munca ;

- Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca (ex: executarea de operatiuni specifice pentru care nu are calificarea necesara sau dotarea cuEIP);

- Sa dea relatii din proprie initiativa sau la cererea organelor de control si cercetare in domeniul protectiei  muncii.

5.Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloace de munca, echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru ) si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice.

 

Pentru evaluarea factorilor de risc  in general se utilizeaza metoda I. N. C. D. P. M.  al cărei principiu de bază constă în identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat pe baza unor liste de control prestabilite,  cuantificarea dimensiunii riscului stabilindu-se pe baza combinaţiei dintre gravitatea şi frecvenţa consecinţei maxime previzibile.  În cadrul metodei se admite că nivelul de securitate pentru un loc de muncă este invers proporţional cu nivelul de risc.  În limbajul uzual,  securitatea este definită ca faptul de a fi la adăpost de orice pericol,  iar riscul – posibilitatea de a ajunge într-o primejdie,  pericol potenţial  ( dicţionarul explicativ al limbii române ).

Avantajul folosirii acestei metode constă în faptul că poate fi utilizată atât în faza de concepţie şi proiectare a locurilor de muncă cât şi în faza de exploatare.  În faza de concepţie şi proiectare metoda constituie un instrument util pentru proiectanţi în vederea integrării principiilor şi măsurilor de securitate a muncii în concepţia şi proiectarea sistemelor de muncă.  În faza de exploatare metoda este utilă personalului de la compartimentele de protecţia muncii din întreprinderi  ( analiza pe o bază ştiinţifică a stării de securitate a muncii la fiecare loc de muncă şi fundamentarea programelor de prevenire ).

Metoda I. N. C. D. P. M.  implică parcurgerea următoarelor etape obligatorii :

♦   Constituirea echipei de evaluare ;

¨       Definirea sistemului de analizat ;

¨       Identificarea factorilor de risc din sistem ;

¨       Evaluarea riscurilor partiale de accidentare şi îmbolnăvire profesională

¨       Ierarhizarea riscurilor şi stabilirea priorităţilor de prevenire cu termene precise;

¨       Propunerea măsurilor de prevenire.

Realizarea acestor etape se face utilizând următoarele instrumente de lucru

Lista locurilor de muncă la care se va face identificarea factorilor de risc ;

Lista de identificare a factorilor de risc ;

Lista de consecinţe posibile ale acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman ;

Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor ;

Grila de evaluare a riscurilor ;

Scala de încadrare a nivelurilor de risc, respectiv a nivelurilor de securitate;

Fişa locului de muncă – document centralizator ;

Fişa de măsuri de prevenire propuse.

     Lista de identificare a factorilor de risc este un formular ce cuprinde principalele categorii de factori de risc,  grupate după criteriul elementului generator din cadrul sistemului de muncă,  astfel:

Executant :  

*   Acţiuni greşite

*  Omisiuni          

Sarcina de muncă : 

*  Conţinutul necorespunzător al sarcinii de muncă în raport cu cerinţele de securitate

*   Sarcina sub/supradimensionată în raport cu capacitatea executantului

Mijloace de producţie

*   Factori de risc mecanic

*   Factori de risc termic :

*   Factori de risc electric :

*   Factori de risc chimic :

*   Factori de risc biologic :

Mediul de muncă :

*   Factori de risc fizic :                  

*   Factori de risc chimic : 

*   Factori de risc biologic :

*   Caracterul special al mediului

 6. Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

7. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite.

 

1. Instruirea introductiv – generala si se face de catre serviciu extern/serviciu intern/lucrator desemnat

a) la angajarea lucratorilor;

b) lucratorilor transferaţi de la o alta unitate;

c) lucratorilor veniţi în unitate ca detaşaţi;

d)  lucratorilor pusi la dispozitie de catre un agent de munca temporar.

Tematica pentru instructajul introductiv general cuprinde: informatii verbale si documentatie despre activitatea si riscurile majore de accidentare si imbolnavire profesionala, consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă, din cadrul societatii, extrase de articole din Legea  nr.319/14.06.2006   Securitatii si Sanatatii in Munca, măsuri la nivelul  unităţii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, (Primul Ajutor la Locul Accidentului);

 

 

2. Instruirea la locul de muncă si se face dupa instruirea introductiv generala tuturor lucratorilor prevăzuti la art.l.lit.a)-d), inclusiv la schimbarea locului de munca in cadrul unitatii, de către conducătorul direct al locului de muncă.

Tematica pentru instructajul la locul de munca cuprinde: informatii verbale si documentatie despre, activitatea si riscurile majore de accidentare si imbolnavire profesionala, din cadrul locului de munca, prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă ;  măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor; prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru;demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşura şi exerciţii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor.

 

3. Instruirea periodica se face de către conducătorul locului de muncă respectiv intregului personal al societatii.

Tematica pentru efectuarea instructajului periodic se constitue din: instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru  activitatea de baza a angajatului si  pentru activitatile complementare desfasurate de lucrator,  la locul sau de munca, cu specificitatea sa, norme (reguli) specifice de securitatea muncii pentru activitatea desfasurata in cadrul locului de munca,  in baza TEMATICII DE INSTRUCTAJ, care se efectueaza la interval stabilit prin decizie de angajator.

8. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii  şi/sau unităţii.

 

9. Asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006  şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui.

 Art.101. - Starea de pericol grav si iminent de accidentare, astfel cum este el definit la
art.5 lit.l) din lege, poate fi constatată de către orice lucrător din întreprindere si/sau unitate,
lucrător al serviciului extern de prevenire si protecŃie cu care întreprinderea si/sau unitatea a
încheiat contract, precum si de către inspectorii de muncă.
Art.102. - La constatarea stării de pericol grav si iminent de accidentare se vor lua
imediat următoarele măsuri de securitate:
a) oprirea echipamentului de muncă si/sau activităŃii;
b) evacuarea personalului din zona periculoasă;
c) anunŃarea serviciilor specializate;
d) anunŃarea conducătorilor ierarhici;
e) eliminarea cauzelor care au condus la apariŃia stării de pericol grav si iminent.
Art.103. - (1) În vederea realizării măsurilor prevăzute la art.102 lit.a), în prealabil
angajatorul va desemna lucrătorii care trebuie să oprească echipamentele de muncă si va
asigura instruirea acestora.
(2) În vederea realizării măsurilor precizate la art.102 lit.b), în prealabil angajatorul
trebuie:
a) să întocmească planul de evacuare a lucrătorilor;
b) să afiseze planul de evacuare la loc vizibil;
c) să instruiască lucrătorii în vederea aplicării planului de evacuare si să verifice modul
în care si-au însusit cunostinŃele.
24
(3) În vederea realizării măsurilor precizate la art.102 lit.c), în prealabil angajatorul
trebuie:
a) să desemneze lucrătorii care trebuie să contacteze serviciile specializate si să îi
instruiască în acest sens;
b) să asigure mijloacele de comunicare necesare contactării serviciilor specializate.
(4) În vederea realizării măsurilor precizate la art.102 lit.d), în prealabil angajatorul
trebuie să stabilească modul operativ de anunŃare la nivel ierarhic superior.
(5) În vederea realizării măsurilor precizate la art.102 lit.e), în prealabil angajatorul
trebuie:
a) să desemneze lucrătorii care au capacitatea necesară să elimine starea de pericol
grav si iminent, să asigure instruirea si dotarea lor cu mijloace tehnice necesare intervenŃiei;
b) să stabilească serviciile specializate care pot interveni.
Art.104. - Angajatorul trebuie să stabilească măsurile de securitate prevăzute la
art.102, Ńinând seama de natura activităŃilor, numărul de lucrători, organizarea teritorială a
activităŃii si de prezenŃa altor persoane în afara celor implicate direct în procesul muncii.

10. Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006.

 

11. Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă.

 

12. Evidenţa meseriilor  şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor.

 

13. Verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă.

 

14. Informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locurile de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie.

 

15. Întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor  prevăzute de HG, emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din legea nr. 319/2006, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi mobile.

 

16. Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din societate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor HG nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.

 

17. Participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108 - 142 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006.

 

18. Întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute la art. 108- 142 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006.

 

19. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din societate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin (1) lit. d) din legea nr. 319/2006.

20. Urmărirea realizării măsurilor  dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor.

 

21. Colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor din societate,  medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi  protecţie.

 

22. Colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori,  în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă.

 

23. Urmărirea actualizării planului de avertizare a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare.

 

24. Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători,  pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

25. Propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări servicii  cu alţi angajatori , inclusiv cu cele încheiate cu angajatori străini.

 

26. Întocmirea unui necesar  de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.

 DESPRE NOI | SERVICII | LEGISLATIE | PORTOFOLIU | INTREBARI FRECVENTE | NOUTATI |
Toate drepturile rezervate VASFEBCO