Vasfebco
Vasfebco
Telefon 0755 025 768
0725 155 057

Intrebari HG 1425


Ce presupune autorizarea functionarii din punct de vedere al protectiei muncii?

   1. autorizare a funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă - asumarea de către angajator a responsabilităţii privind legalitatea desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;

 

Care este definitia serviciului intern de prevenire si protectie ?

   2. serviciu intern de prevenire şi protecţie - totalitatea resurselor materiale şi umane alocate pentru efectuarea activităţilor de prevenire şi protecţie în întreprindere şi/sau unitate;

 

Ce inseamna comitetul de securitate si sanatate in munca?

   3. comitet de securitate şi sănătate în muncă - organul paritar constituit la nivelul angajatorului, în vederea participării şi consultării periodice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu art. 18 alin. (1)-(3) din lege;

 

  Care este definitia zonelor cu risc ridicat si specific?

 4. zone cu risc ridicat şi specific - acele zone din cadrul întreprinderii şi/sau unităţii în care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;

 

Care este definitia accidentului de munca ITM?

   5. accident care produce incapacitate temporară de muncă (ITM) - accident care produce incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice consecutive, confirmată prin certificat medical;

 

Care este definitia accidentului de munca INV?

   6. accident care produce invaliditate (INV) - accident care produce invaliditate confirmată prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisă de organele medicale în drept;

 

Care este definitia accidentului mortal D?

   7. accident mortal (D) - accident în urma căruia se produce decesul accidentatului, confirmat imediat sau după un interval de timp, în baza unui act medico-legal;

 

Care este definitia accidentului colectiv?

   8. accident colectiv - accidentul în care au fost accidentate cel puţin 3 persoane, în acelaşi timp şi din aceleaşi cauze, în cadrul aceluiaşi eveniment;

 

  Care este definitia accidentului de munca de circulatie?

 9. accident de muncă de circulaţie - accident survenit în timpul circulaţiei pe drumurile publice sau generat de traficul rutier, dacă persoana vătămată se afla în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;

  

 Care este definitia accidentului de traseu?

 10. accident de muncă de traseu:

   a) accident survenit în timpul şi pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu şi invers şi care a antrenat vătămarea sau decesul;

   b) accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masă în locuri organizate de angajator, pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde ia masa şi invers, şi care a antrenat vătămarea sau decesul;

   c) accident survenit pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde îşi încasează salariul şi invers şi care a antrenat vătămarea sau decesul;

  

Ce reprezinta termenul de invaliditate?  

   13. invaliditate evidentă - pierdere a capacităţii de muncă datorată unor vătămări evidente, cum ar fi un braţ smuls din umăr, produse în urma unui eveniment, până la emiterea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate de către organele medicale în drept;

 

Ce reprezinta termenul de intoxicatie?  

   14. intoxicaţie acută profesională - stare patologică apărută brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de muncă;

 

Care este definitia indatoririlor de serviciu cf. legii?

   15. îndatoriri de serviciu - sarcini profesionale stabilite în: contractul individual de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, fişa postului, deciziile scrise, dispoziţiile scrise ori verbale ale conducătorului direct sau ale şefilor ierarhici ai acestuia;

 

Ce inseamna sa comunici un eveniment, comunicarea?

   16. comunicare - procedura prin care angajatorul comunică producerea unui eveniment, de îndată, autorităţilor prevăzute la art. 27 alin. (1) din lege;

 

Ce inseamna cercetarea, semnalarea, raportarea bolilor profesionale si care este scopul acestei procedure?

   18. cercetare a bolilor profesionale - procedură efectuată în mod sistematic, cu scopul de a stabili caracterul de profesionalitate a bolii semnalate;

   19. semnalare a bolilor profesionale - procedură prin care se indică pentru prima oară faptul că o boală ar putea fi profesională;

   20. raportare a bolilor profesionale - procedură prin care se transmit informaţii referitoare la bolile profesionale declarate potrivit legii la Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale şi la Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti.

 

Cand se obtine autorizatie de securitate si sanatate in munca, sau de protectia muncii, si cine are obligatia obtinerii?

   Art. 3. - În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi.

 

 Care sunt exceptiile obtinerii autorizatiei de ssm potrivit normelor de aplicare a legii 319/2006?

  Art. 4. - Nu se autorizează, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, persoanele fizice, asociaţiile familiale şi persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionării, inclusiv din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, se efectuează în temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Cum se obtine autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii si care sunt actele necesare?

   Art. 6. - (1) În vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorul are obligaţia să depună la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea o cerere, completată în două exemplare semnate în original de către angajator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

   (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele acte:

   a) copii de pe actele de înfiinţare;

   b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, din care rezultă că pentru activităţile declarate sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

   (3) Pentru actele depuse în susţinerea cererii se va completa opisul prezentat în anexa nr. 1.

 

Care sunt procedurile ITM privind autorizatia ssm  sau certificate constatator ?

   Art. 7. - În vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectoratele teritoriale de muncă procedează după cum urmează:

   a) înregistrează cererile de autorizare a funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;

   b) verifică actele depuse în susţinerea acestora, precum şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 6;

   c) completează şi emit certificatul constatator, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;

   d) asigură evidenţa certificatelor constatatoare eliberate, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;

   e) asigură arhivarea documentaţiei în baza căreia s-au emis certificatele constatatoare.

 

Ce reprezinta certificatul constatator?

   Art. 9. - Certificatul constatator, emis în baza declaraţiei pe propria răspundere, dă dreptul angajatorilor să desfăşoare activităţile pentru care au obţinut certificatul.

 

Care pot fi efectele mentiunilor in certificatul constatator?  

   (2) Inspectoratul teritorial de muncă menţionează sistarea activităţii prevăzute la alin. (1) în certificatul constatator.

   Art. 11. - (1) În situaţia prevăzută la art. 10, angajatorul poate relua activitatea numai după ce demonstrează că a remediat deficienţele care au condus la sistarea activităţii şi a obţinut autorizarea conform art. 6.

   (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), cererea va fi însoţită de certificatul constatator eliberat iniţial, în original.

   (3) Inspectoratul teritorial de muncă va menţiona în certificatul constatator data reluării activităţii.

 

   A  cui este obligatia planificarii si organizarii activitatii de protectia muncii intr-o intreprindere ?

   Art. 13. - Angajatorul trebuie să asigure planificarea, organizarea şi mijloacele necesare activităţii de prevenire şi protecţie în unitatea şi/sau întreprinderea sa.

 

Care sunt modalitatile de organizare a activitatii de protectia muncii ?

  Art. 14. - Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie este realizată de către angajator, în următoarele moduri:

   a) prin asumarea de către angajator, în condiţiile art. 9 alin. (4) din lege, a atribuţiilor pentru realizarea măsurilor prevăzute de lege;

   b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie;

   c) prin înfiinţarea unui serviciu intern de prevenire şi protecţie;

   d) prin apelarea la servicii externe de prevenire şi protecţie.

   

Ce presupune organizarea activitatii de prevenire si protectie, care sunt toate activitatile/documentele pentru a respecta legea ?

 1. identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă si mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
2. elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si protecTie;
3. elaborarea de instrucTiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementărilor de securitate si sănătate în muncă, Tinând seama de particularităTile activităTilor si ale unităTii/întreprinderii, precum si ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, si difuzarea acestora în întreprindere si/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;
4. propunerea atribuTiilor si răspunderilor în domeniul securităTii si sănătăTii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcTiilor exercitate, care se consemnează în fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
5. verificarea însusirii si aplicării de către toTi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire si protecTie, a instrucTiunilor proprii, precum si a atribuTiilor si responsabilităTilor ce le revin în domeniul securităTii si sănătăTii în muncă stabilite prin fisa postului;
6. întocmirea unui necesar de documentaTii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucrătorilor în domeniul securităTii si sănătăTii în muncă;
7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităTii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucTiunile proprii, asigurarea informării si instruirii lucrătorilor în domeniul securităTii si sănătăTii în muncă si verificarea însusirii si aplicării de către lucrători a informaTiilor primite;
8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii si/sau unităTii;
9. asigurarea întocmirii planului de acTiune în caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107, si asigurarea ca toTi lucrătorii să fie instruiTi pentru aplicarea lui;
10. evidenTa zonelor cu risc ridicat si specific prevăzute la art.101-107;
11. stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate si sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 971/2006 privind cerinTele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sănătate la locul de muncă;
12. evidenTa meseriilor si a profesiilor prevăzute de legislaTia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
13. evidenTa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
14. evidenTa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
15. monitorizarea funcTionării sistemelor si dispozitivelor de protecTie, a aparaturii de măsură si control, precum si a instalaTiilor de ventilare sau a altor instalaTii pentru controlul
noxelor în mediul de muncă;
16. verificarea stării de funcTionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare
de urgenTă, precum si a sistemelor de siguranTă;
17. efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficienTelor constatate si asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
18. întocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în
temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraTii, zgomot si
santiere temporare si mobile;
19. evidenTa echipamentelor de muncă si urmărirea ca verificările periodice si, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane
competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr.1.146/2006 privind cerinTele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
20. identificarea echipamentelor individuale de protecTie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere si întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecTie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind
cerinTele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecTie la locul de muncă;
21. urmărirea întreTinerii, manipulării si depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecTie si a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum si în celelalte situaTii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;
22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competenTelor prevăzute la art. 108-177;
23. întocmirea evidenTelor conform competenTelor prevăzute la art. 108-177;
24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din întreprindere si/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
25. urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control si al cercetării evenimentelor;
26. colaborarea cu lucrătorii si/sau reprezentanTii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire si protecTie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire si protecTie;
27. colaborarea cu lucrătorii desemnaTi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaTia în care mai mulTi angajatori îsi desfăsoară activitatea în acelasi loc de muncă;
28. urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecTie si prevenire si a planului de evacuare;
29. propunerea de sancTiuni si stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaTiilor si atribuTiilor în domeniul securităTii si sănătăTii în muncă;
30. propunerea de clauze privind securitatea si sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alTi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
31. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăsurarea acestor activităTi.
32. evidenTa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările si/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp si de către persoane competente ori alte activităTi necesare, potrivit
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinTele
minime pentru îmbunătăTirea securităTii si protecTia sănătăTii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenTial risc datorat atmosferelor explozive;
33. alte activităTi necesare/specifice asigurării securităTii si sănătăTii lucrătorilor la locul de muncă.

Ce presupune organizarea activitatii de protectia muncii in intreprinderile cu pana la 9 angajati?

  În cazul întreprinderilor cu până la 9 lucrători inclusiv angajatorul poate efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  a) activităţile desfăşurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevăzute în anexa nr. 5

   b) angajatorul îşi desfăşoară activitatea profesională în mod efectiv şi cu regularitate în întreprindere şi/sau unitate;

   c) angajatorul îndeplineşte cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzătoare cel puţin nivelului de bază, conform prevederilor art. 47-51.

   (2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători, conform prevederilor art. 20-22, sau poate organiza serviciul intern de prevenire şi protecţie, conform prevederilor art. 23-27, şi/sau să apeleze la servicii externe.

   (3) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile de la alin. (1), dar angajatorul nu realizează în totalitate activităţile de prevenire şi protecţie, pentru activităţile pe care nu le realizează angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe.

  

Ce presupune organizarea activitatii de protectia muncii, ca si obligatie in intreprinderile cu 10 pana la 49 angajati?

 

În cazul întreprinderilor care au între 10 şi 49 de lucrători inclusiv, angajatorul poate efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 

   a) activităţile desfăşurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevăzute în anexa nr. 5;

   b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;

   c) angajatorul îşi desfăşoară activitatea profesională în mod efectiv şi cu regularitate în întreprindere şi/sau unitate;

   d) angajatorul îndeplineşte cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare cel puţin nivelului de bază, conform prevederilor art. 47-51.

   (2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători, conform prevederilor art. 20-22, sau poate organiza serviciul intern de prevenire şi protecţie, conform prevederilor art. 23-27, şi/sau să apeleze la servicii externe.

   (3) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), dar angajatorul, lucrătorii desemnaţi sau serviciul intern nu realizează în totalitate activităţile de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe.

 

Care este diferenta obligatiilor unei intreprinderi cu pana la 9 angajati fata de una cu angajati intre 10 si 49 ?

   b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;

 

Ce presupune organizarea activitatii de protectia muncii, ca si obligatie in intreprinderile cu 50 pana la 249 angajati?

 

În cazul întreprinderilor si/sau unitătilor care au între 50 si 249 de

lucrători, angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulTi  lucrători

ori să organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire si protecTie pentru a se ocupa de activităTile de prevenire si protecTie din cadrul întreprinderii.

(2) În cazul întreprinderilor si/sau unităTilor prevăzute la alin. (1) care desfăsoară

activităTi dintre cele prevăzute în anexa nr. 5, angajatorul trebuie să

organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire si protecTie.

(3) În cazul în care lucrătorii desemnati, serviciile interne de prevenire si protecTie nu au capacităTile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităTilor de prevenire si protecTie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe pentru acele activităTi de prevenire si protecTie pe care nu le poate desfăsura cu personalul propriu.

 

Ce presupune organizarea activitatii de protectia muncii, ca si obligatie in intreprinderile cu peste 250 de angajati?

În cazul întreprinderilor si/sau unităTilor care au peste 250 de lucrători,

angajatorul trebuie să organizeze unul sau mai multe servicii

interne de prevenire si protecTie.

(2) În cazul în care serviciile interne de prevenire si protecTie nu au capacităTile si

aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităTilor de

prevenire si protecTie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la unul sau mai

multe servicii externe pentru acele activităTi de prevenire si

protecTie pe care nu le poate desfăsura cu personalul propriu.

  

Ce reprezinta notiunea de lucrator desemnat si cum se reglementeaza activitatea acestuia?

 

   Art. 20. - (1) Desemnarea nominală a lucrătorului/lucrătorilor pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie se face prin decizie a angajatorului.

   (2) Angajatorul va consemna în fişa postului activităţile de prevenire şi protecţie pe care lucrătorul desemnat are capacitatea, timpul necesar şi mijloacele adecvate să le efectueze.

 

Care sunt conditiile pentru a putea fi lucrator desemnat cu atributii de protectia muncii?  

Pentru a putea să desfăşoare activităţile de prevenire şi protecţie, lucrătorul desemnat trebuie să îndeplinească cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare cel puţin nivelului mediu, conform prevederilor art. 47-51.  

 

Exista un numar minim de lucratori desemnati intr-o intreprindere?

   Art. 22. - (1) Angajatorul va stabili numărul de lucrători desemnaţi în funcţie de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau riscurile la care sunt expuşi lucrătorii, precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii.

   (2) Angajatorul trebuie să asigure mijloacele adecvate şi timpul necesar pentru ca lucrătorii desemnaţi să poată desfăşura activităţile de prevenire şi protecţie conform fişei postului.

 

Care poate fi componenta serviciului intern de prevenire si protectie?

Serviciul intern de prevenire si protecTie trebuie să fie format din lucrători

care îndeplinesc cel puTin cerinTele prevăzute la art. 49 sau prevederile art. 511 si, după caz, alTi lucrători.

(2) Conducătorul serviciului intern de prevenire si protecTie trebuie să îndeplinească cerinTele prevăzute la art. 50 sau prevederile art. 511 lit. b).

(3) Începând cu data de 1 iulie 2011, serviciul intern de prevenire si protecTie trebuie să fie format din lucrători care au contract individual de muncă cu

normă întreagă încheiat cu angajatorul.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca conducatorul serviciului intern?

   (2) Conducătorul serviciului de prevenire şi protecţie trebuie să îndeplinească cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47-51.

  

Care sunt prevederile in ce priveste elaborarea planului de prevenire si protectie?

Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege, angajatorul trebuie să întocmească un plan de prevenire si protecTie care va fi revizuit ori de câte ori intervin

modificări ale condiTiilor de muncă, la apariTia unor riscuri noi si în urma producerii unui

(2) În urma evaluării riscurilor pentru fiecare loc de muncă/post de lucru se stabilesc

măsuri de prevenire si protecTie, de natură tehnică, organizatorică, igienico-sanitară si de altă

natură, necesare pentru asigurarea securităTii si sănătăTii lucrătorilor.

(3) În urma analizei măsurilor prevăzute la alin.(2) se stabilesc resursele umane si

materiale necesare realizării lor.

(4) Planul de prevenire si protecTie va cuprinde cel puTin informaTiile prevăzute în anexa nr.7.

(5) Planul de prevenire si protecTie se supune analizei lucrătorilor si/sau

reprezentanTilor lor sau comitetului de securitate si sănătate în muncă, după caz, si trebuie să fie semnat de angajator.

 Vasfebco Vasfebco Vasfebco

LA PRETURILE DE MAI JOS
SE APLICA REDUCERILE:
CONSULTANTA
IN CALITATE DE SERVICIU
5-10 angajati 20%
 EXTERN SSM
10-30 angajati 40%
de la 10 RON fara TVA
peste 30 angajati 50%
(angajat/luna)
(in functie de nr. angajati, nivel risc/societate)
EVALUAREA RISCURILOR DE
 
ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE
 
PERSONALA
 
+
 
INTOCMIRE DOCUMENTATIE SSM SI PSI
 
GRATUITE
 
(in cazul semnarii unui contract pe o durata
de minim 12 luni)
LA PRETURILE DE MAI JOS
SE APLICA REDUCERILE:
CONSULTANTA
IN CALITATE DE CADRU
5-10 angajati 20%
 TEHNIC PSI
10-30 angajati 40%
de la 10 RON fara TVA
peste 30 angajati 50%
(angajat/luna)
(in functie de nr. angajati, nivel risc/societate)


Intrebari HG 1425


Ce presupune autorizarea functionarii din punct de vedere al protectiei muncii?

   1. autorizare a funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă - asumarea de către angajator a responsabilităţii privind legalitatea desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;

 

Care este definitia serviciului intern de prevenire si protectie ?

   2. serviciu intern de prevenire şi protecţie - totalitatea resurselor materiale şi umane alocate pentru efectuarea activităţilor de prevenire şi protecţie în întreprindere şi/sau unitate;

 

Ce inseamna comitetul de securitate si sanatate in munca?

   3. comitet de securitate şi sănătate în muncă - organul paritar constituit la nivelul angajatorului, în vederea participării şi consultării periodice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu art. 18 alin. (1)-(3) din lege;

 

  Care este definitia zonelor cu risc ridicat si specific?

 4. zone cu risc ridicat şi specific - acele zone din cadrul întreprinderii şi/sau unităţii în care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;

 

Care este definitia accidentului de munca ITM?

   5. accident care produce incapacitate temporară de muncă (ITM) - accident care produce incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice consecutive, confirmată prin certificat medical;

 

Care este definitia accidentului de munca INV?

   6. accident care produce invaliditate (INV) - accident care produce invaliditate confirmată prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisă de organele medicale în drept;

 

Care este definitia accidentului mortal D?

   7. accident mortal (D) - accident în urma căruia se produce decesul accidentatului, confirmat imediat sau după un interval de timp, în baza unui act medico-legal;

 

Care este definitia accidentului colectiv?

   8. accident colectiv - accidentul în care au fost accidentate cel puţin 3 persoane, în acelaşi timp şi din aceleaşi cauze, în cadrul aceluiaşi eveniment;

 

  Care este definitia accidentului de munca de circulatie?

 9. accident de muncă de circulaţie - accident survenit în timpul circulaţiei pe drumurile publice sau generat de traficul rutier, dacă persoana vătămată se afla în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;

  

 Care este definitia accidentului de traseu?

 10. accident de muncă de traseu:

   a) accident survenit în timpul şi pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu şi invers şi care a antrenat vătămarea sau decesul;

   b) accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masă în locuri organizate de angajator, pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde ia masa şi invers, şi care a antrenat vătămarea sau decesul;

   c) accident survenit pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde îşi încasează salariul şi invers şi care a antrenat vătămarea sau decesul;

  

Ce reprezinta termenul de invaliditate?  

   13. invaliditate evidentă - pierdere a capacităţii de muncă datorată unor vătămări evidente, cum ar fi un braţ smuls din umăr, produse în urma unui eveniment, până la emiterea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate de către organele medicale în drept;

 

Ce reprezinta termenul de intoxicatie?  

   14. intoxicaţie acută profesională - stare patologică apărută brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de muncă;

 

Care este definitia indatoririlor de serviciu cf. legii?

   15. îndatoriri de serviciu - sarcini profesionale stabilite în: contractul individual de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, fişa postului, deciziile scrise, dispoziţiile scrise ori verbale ale conducătorului direct sau ale şefilor ierarhici ai acestuia;

 

Ce inseamna sa comunici un eveniment, comunicarea?

   16. comunicare - procedura prin care angajatorul comunică producerea unui eveniment, de îndată, autorităţilor prevăzute la art. 27 alin. (1) din lege;

 

Ce inseamna cercetarea, semnalarea, raportarea bolilor profesionale si care este scopul acestei procedure?

   18. cercetare a bolilor profesionale - procedură efectuată în mod sistematic, cu scopul de a stabili caracterul de profesionalitate a bolii semnalate;

   19. semnalare a bolilor profesionale - procedură prin care se indică pentru prima oară faptul că o boală ar putea fi profesională;

   20. raportare a bolilor profesionale - procedură prin care se transmit informaţii referitoare la bolile profesionale declarate potrivit legii la Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale şi la Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti.

 

Cand se obtine autorizatie de securitate si sanatate in munca, sau de protectia muncii, si cine are obligatia obtinerii?

   Art. 3. - În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi.

 

 Care sunt exceptiile obtinerii autorizatiei de ssm potrivit normelor de aplicare a legii 319/2006?

  Art. 4. - Nu se autorizează, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, persoanele fizice, asociaţiile familiale şi persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionării, inclusiv din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, se efectuează în temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Cum se obtine autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii si care sunt actele necesare?

   Art. 6. - (1) În vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorul are obligaţia să depună la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea o cerere, completată în două exemplare semnate în original de către angajator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

   (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele acte:

   a) copii de pe actele de înfiinţare;

   b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, din care rezultă că pentru activităţile declarate sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

   (3) Pentru actele depuse în susţinerea cererii se va completa opisul prezentat în anexa nr. 1.

 

Care sunt procedurile ITM privind autorizatia ssm  sau certificate constatator ?

   Art. 7. - În vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectoratele teritoriale de muncă procedează după cum urmează:

   a) înregistrează cererile de autorizare a funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;

   b) verifică actele depuse în susţinerea acestora, precum şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 6;

   c) completează şi emit certificatul constatator, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;

   d) asigură evidenţa certificatelor constatatoare eliberate, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;

   e) asigură arhivarea documentaţiei în baza căreia s-au emis certificatele constatatoare.

 

Ce reprezinta certificatul constatator?

   Art. 9. - Certificatul constatator, emis în baza declaraţiei pe propria răspundere, dă dreptul angajatorilor să desfăşoare activităţile pentru care au obţinut certificatul.

 

Care pot fi efectele mentiunilor in certificatul constatator?  

   (2) Inspectoratul teritorial de muncă menţionează sistarea activităţii prevăzute la alin. (1) în certificatul constatator.

   Art. 11. - (1) În situaţia prevăzută la art. 10, angajatorul poate relua activitatea numai după ce demonstrează că a remediat deficienţele care au condus la sistarea activităţii şi a obţinut autorizarea conform art. 6.

   (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), cererea va fi însoţită de certificatul constatator eliberat iniţial, în original.

   (3) Inspectoratul teritorial de muncă va menţiona în certificatul constatator data reluării activităţii.

 

   A  cui este obligatia planificarii si organizarii activitatii de protectia muncii intr-o intreprindere ?

   Art. 13. - Angajatorul trebuie să asigure planificarea, organizarea şi mijloacele necesare activităţii de prevenire şi protecţie în unitatea şi/sau întreprinderea sa.

 

Care sunt modalitatile de organizare a activitatii de protectia muncii ?

  Art. 14. - Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie este realizată de către angajator, în următoarele moduri:

   a) prin asumarea de către angajator, în condiţiile art. 9 alin. (4) din lege, a atribuţiilor pentru realizarea măsurilor prevăzute de lege;

   b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie;

   c) prin înfiinţarea unui serviciu intern de prevenire şi protecţie;

   d) prin apelarea la servicii externe de prevenire şi protecţie.

   

Ce presupune organizarea activitatii de prevenire si protectie, care sunt toate activitatile/documentele pentru a respecta legea ?

 1. identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă si mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
2. elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si protecTie;
3. elaborarea de instrucTiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementărilor de securitate si sănătate în muncă, Tinând seama de particularităTile activităTilor si ale unităTii/întreprinderii, precum si ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, si difuzarea acestora în întreprindere si/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;
4. propunerea atribuTiilor si răspunderilor în domeniul securităTii si sănătăTii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcTiilor exercitate, care se consemnează în fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
5. verificarea însusirii si aplicării de către toTi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire si protecTie, a instrucTiunilor proprii, precum si a atribuTiilor si responsabilităTilor ce le revin în domeniul securităTii si sănătăTii în muncă stabilite prin fisa postului;
6. întocmirea unui necesar de documentaTii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucrătorilor în domeniul securităTii si sănătăTii în muncă;
7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităTii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucTiunile proprii, asigurarea informării si instruirii lucrătorilor în domeniul securităTii si sănătăTii în muncă si verificarea însusirii si aplicării de către lucrători a informaTiilor primite;
8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii si/sau unităTii;
9. asigurarea întocmirii planului de acTiune în caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107, si asigurarea ca toTi lucrătorii să fie instruiTi pentru aplicarea lui;
10. evidenTa zonelor cu risc ridicat si specific prevăzute la art.101-107;
11. stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate si sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 971/2006 privind cerinTele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sănătate la locul de muncă;
12. evidenTa meseriilor si a profesiilor prevăzute de legislaTia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
13. evidenTa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
14. evidenTa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
15. monitorizarea funcTionării sistemelor si dispozitivelor de protecTie, a aparaturii de măsură si control, precum si a instalaTiilor de ventilare sau a altor instalaTii pentru controlul
noxelor în mediul de muncă;
16. verificarea stării de funcTionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare
de urgenTă, precum si a sistemelor de siguranTă;
17. efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficienTelor constatate si asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
18. întocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în
temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraTii, zgomot si
santiere temporare si mobile;
19. evidenTa echipamentelor de muncă si urmărirea ca verificările periodice si, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane
competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr.1.146/2006 privind cerinTele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
20. identificarea echipamentelor individuale de protecTie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere si întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecTie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind
cerinTele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecTie la locul de muncă;
21. urmărirea întreTinerii, manipulării si depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecTie si a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum si în celelalte situaTii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;
22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competenTelor prevăzute la art. 108-177;
23. întocmirea evidenTelor conform competenTelor prevăzute la art. 108-177;
24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din întreprindere si/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
25. urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control si al cercetării evenimentelor;
26. colaborarea cu lucrătorii si/sau reprezentanTii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire si protecTie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire si protecTie;
27. colaborarea cu lucrătorii desemnaTi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaTia în care mai mulTi angajatori îsi desfăsoară activitatea în acelasi loc de muncă;
28. urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecTie si prevenire si a planului de evacuare;
29. propunerea de sancTiuni si stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaTiilor si atribuTiilor în domeniul securităTii si sănătăTii în muncă;
30. propunerea de clauze privind securitatea si sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alTi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
31. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăsurarea acestor activităTi.
32. evidenTa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările si/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp si de către persoane competente ori alte activităTi necesare, potrivit
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinTele
minime pentru îmbunătăTirea securităTii si protecTia sănătăTii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenTial risc datorat atmosferelor explozive;
33. alte activităTi necesare/specifice asigurării securităTii si sănătăTii lucrătorilor la locul de muncă.

Ce presupune organizarea activitatii de protectia muncii in intreprinderile cu pana la 9 angajati?

  În cazul întreprinderilor cu până la 9 lucrători inclusiv angajatorul poate efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  a) activităţile desfăşurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevăzute în anexa nr. 5

   b) angajatorul îşi desfăşoară activitatea profesională în mod efectiv şi cu regularitate în întreprindere şi/sau unitate;

   c) angajatorul îndeplineşte cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzătoare cel puţin nivelului de bază, conform prevederilor art. 47-51.

   (2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători, conform prevederilor art. 20-22, sau poate organiza serviciul intern de prevenire şi protecţie, conform prevederilor art. 23-27, şi/sau să apeleze la servicii externe.

   (3) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile de la alin. (1), dar angajatorul nu realizează în totalitate activităţile de prevenire şi protecţie, pentru activităţile pe care nu le realizează angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe.

  

Ce presupune organizarea activitatii de protectia muncii, ca si obligatie in intreprinderile cu 10 pana la 49 angajati?

 

În cazul întreprinderilor care au între 10 şi 49 de lucrători inclusiv, angajatorul poate efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 

   a) activităţile desfăşurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevăzute în anexa nr. 5;

   b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;

   c) angajatorul îşi desfăşoară activitatea profesională în mod efectiv şi cu regularitate în întreprindere şi/sau unitate;

   d) angajatorul îndeplineşte cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare cel puţin nivelului de bază, conform prevederilor art. 47-51.

   (2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători, conform prevederilor art. 20-22, sau poate organiza serviciul intern de prevenire şi protecţie, conform prevederilor art. 23-27, şi/sau să apeleze la servicii externe.

   (3) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), dar angajatorul, lucrătorii desemnaţi sau serviciul intern nu realizează în totalitate activităţile de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe.

 

Care este diferenta obligatiilor unei intreprinderi cu pana la 9 angajati fata de una cu angajati intre 10 si 49 ?

   b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;

 

Ce presupune organizarea activitatii de protectia muncii, ca si obligatie in intreprinderile cu 50 pana la 249 angajati?

 

În cazul întreprinderilor si/sau unitătilor care au între 50 si 249 de

lucrători, angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulTi  lucrători

ori să organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire si protecTie pentru a se ocupa de activităTile de prevenire si protecTie din cadrul întreprinderii.

(2) În cazul întreprinderilor si/sau unităTilor prevăzute la alin. (1) care desfăsoară

activităTi dintre cele prevăzute în anexa nr. 5, angajatorul trebuie să

organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire si protecTie.

(3) În cazul în care lucrătorii desemnati, serviciile interne de prevenire si protecTie nu au capacităTile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităTilor de prevenire si protecTie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe pentru acele activităTi de prevenire si protecTie pe care nu le poate desfăsura cu personalul propriu.

 

Ce presupune organizarea activitatii de protectia muncii, ca si obligatie in intreprinderile cu peste 250 de angajati?

În cazul întreprinderilor si/sau unităTilor care au peste 250 de lucrători,

angajatorul trebuie să organizeze unul sau mai multe servicii

interne de prevenire si protecTie.

(2) În cazul în care serviciile interne de prevenire si protecTie nu au capacităTile si

aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităTilor de

prevenire si protecTie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la unul sau mai

multe servicii externe pentru acele activităTi de prevenire si

protecTie pe care nu le poate desfăsura cu personalul propriu.

  

Ce reprezinta notiunea de lucrator desemnat si cum se reglementeaza activitatea acestuia?

 

   Art. 20. - (1) Desemnarea nominală a lucrătorului/lucrătorilor pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie se face prin decizie a angajatorului.

   (2) Angajatorul va consemna în fişa postului activităţile de prevenire şi protecţie pe care lucrătorul desemnat are capacitatea, timpul necesar şi mijloacele adecvate să le efectueze.

 

Care sunt conditiile pentru a putea fi lucrator desemnat cu atributii de protectia muncii?  

Pentru a putea să desfăşoare activităţile de prevenire şi protecţie, lucrătorul desemnat trebuie să îndeplinească cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare cel puţin nivelului mediu, conform prevederilor art. 47-51.  

 

Exista un numar minim de lucratori desemnati intr-o intreprindere?

   Art. 22. - (1) Angajatorul va stabili numărul de lucrători desemnaţi în funcţie de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau riscurile la care sunt expuşi lucrătorii, precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii.

   (2) Angajatorul trebuie să asigure mijloacele adecvate şi timpul necesar pentru ca lucrătorii desemnaţi să poată desfăşura activităţile de prevenire şi protecţie conform fişei postului.

 

Care poate fi componenta serviciului intern de prevenire si protectie?

Serviciul intern de prevenire si protecTie trebuie să fie format din lucrători

care îndeplinesc cel puTin cerinTele prevăzute la art. 49 sau prevederile art. 511 si, după caz, alTi lucrători.

(2) Conducătorul serviciului intern de prevenire si protecTie trebuie să îndeplinească cerinTele prevăzute la art. 50 sau prevederile art. 511 lit. b).

(3) Începând cu data de 1 iulie 2011, serviciul intern de prevenire si protecTie trebuie să fie format din lucrători care au contract individual de muncă cu

normă întreagă încheiat cu angajatorul.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca conducatorul serviciului intern?

   (2) Conducătorul serviciului de prevenire şi protecţie trebuie să îndeplinească cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47-51.

  

Care sunt prevederile in ce priveste elaborarea planului de prevenire si protectie?

Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege, angajatorul trebuie să întocmească un plan de prevenire si protecTie care va fi revizuit ori de câte ori intervin

modificări ale condiTiilor de muncă, la apariTia unor riscuri noi si în urma producerii unui

(2) În urma evaluării riscurilor pentru fiecare loc de muncă/post de lucru se stabilesc

măsuri de prevenire si protecTie, de natură tehnică, organizatorică, igienico-sanitară si de altă

natură, necesare pentru asigurarea securităTii si sănătăTii lucrătorilor.

(3) În urma analizei măsurilor prevăzute la alin.(2) se stabilesc resursele umane si

materiale necesare realizării lor.

(4) Planul de prevenire si protecTie va cuprinde cel puTin informaTiile prevăzute în anexa nr.7.

(5) Planul de prevenire si protecTie se supune analizei lucrătorilor si/sau

reprezentanTilor lor sau comitetului de securitate si sănătate în muncă, după caz, si trebuie să fie semnat de angajator.

 DESPRE NOI | SERVICII | LEGISLATIE | PORTOFOLIU | INTREBARI FRECVENTE | NOUTATI |
Toate drepturile rezervate VASFEBCO