Vasfebco
Vasfebco
Telefon 0755 025 768
0725 155 057

INTREBARI FRECVENTE


Intrebari frecvente despre protectia muncii / LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securit─â┼úii si s─ân─ât─â┼úii în munc─â

 

 Care este scopul Legii nr. 319/2006 ?

(1) Prezenta lege are ca scop instituirea de m─âsuri privind promovarea îmbun─ât─â┼úirii securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â a lucr─âtorilor.

(2) Prezenta lege stabile┼čte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protec┼úia s─ân─ât─â┼úii ┼či securitatea lucr─âtorilor, eliminarea factorilor de risc ┼či accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrat─â potrivit legii, instruirea lucr─âtorilor ┼či a reprezentan┼úilor lor, precum ┼či direc┼úiile generale pentru implementarea acestor principii.

 Conven┼úiile interna┼úionale ┼či contractele bilaterale încheiate de persoane juridice române cu parteneri str─âini, în vederea efectu─ârii de lucr─âri cu personal român pe teritoriul altor ┼ú─âri, vor cuprinde clauze privind securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â.

 

In ce domenii de activitate si caror categorii de personal se aplica Legea 319/2006 privind protectia muncii?

 

(1) Prezenta lege se aplic─â în toate sectoarele de activitate, atât publice, cât ┼či private.

(2) Prevederile prezentei legi se aplic─â angajatorilor, lucr─âtorilor ┼či reprezentan┼úilor lucr─âtorilor.

 

Care sunt activitatile exceptate de la legea 319/2006?

(1) Fac excep┼úie de la prevederile art. 3 alin. (1) cazurile în care particularit─â┼úile inerente ale anumitor activit─â┼úi specifice din serviciile publice, cum ar fi for┼úele armate sau poli┼úia, precum ┼či cazurile de dezastre, inunda┼úii ┼či pentru realizarea m─âsurilor de protec┼úie civil─â, vin în contradic┼úie cu prezenta lege.

(2) În cazurile prev─âzute la alin. (1) trebuie s─â se asigure securitatea ┼či s─ân─âtatea lucr─âtorilor, ┼úinându-se seama de principiile stabilite prin prezenta lege.

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de lucrator?

În sensul prezentei legi, termenii ┼či expresiile de mai jos au urm─âtorul în┼úeles:

a) lucr─âtor - persoan─â angajat─â de c─âtre un angajator, potrivit legii, inclusiv studen┼úii, elevii în perioada efectu─ârii stagiului de practic─â, precum ┼či ucenicii ┼či al┼úi participan┼úi la procesul de munc─â, cu excep┼úia persoanelor care presteaz─â activit─â┼úi casnice;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de angajator?

 b) angajator - persoan─â fizic─â sau juridic─â ce se afl─â în raporturi de munc─â ori de serviciu cu lucr─âtorul respectiv ┼či care are responsabilitatea întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de alti participanti?

 c) al┼úi participan┼úi la procesul de munc─â - persoane aflate în întreprindere ┼či/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, în perioada de verificare prealabil─â a aptitudinilor profesionale în vederea angaj─ârii, persoane care presteaz─â activit─â┼úi în folosul comunit─â┼úii sau activit─â┼úi în regim de voluntariat, precum ┼či ┼čomeri pe durata particip─ârii la o form─â de preg─âtire profesional─â ┼či persoane care nu au contract individual de munc─â încheiat în form─â scris─â ┼či pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale ┼či a presta┼úiilor efectuate prin orice alt mijloc de prob─â;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de reprezentant al lucratorilor?

d) reprezentant al lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor - persoan─â aleas─â, selectat─â sau desemnat─â de lucr─âtori, în conformitate cu prevederile legale, s─â îi reprezinte pe ace┼čtia în ceea ce prive┼čte problemele referitoare la protec┼úia securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor în munc─â;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de prevenire?

 e) prevenire - ansamblul de dispozi┼úii sau m─âsuri luate ori prev─âzute în toate etapele procesului de munc─â, în scopul evit─ârii sau diminu─ârii riscurilor profesionale;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de eveniment?

 f) eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau v─ât─âm─âri ale organismului, produs în timpul procesului de munc─â ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situa┼úia de persoan─â dat─â disp─ârut─â sau accidentul de traseu ori de circula┼úie, în condi┼úiile în care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum ┼či cazul susceptibil de boal─â profesional─â sau legat─â de profesiune;

  

Care este definitia cf. Legii a termenului de accident de munca?

 g) accident de munc─â - v─ât─âmarea violent─â a organismului, precum ┼či intoxica┼úia acut─â profesional─â, care au loc în timpul procesului de munc─â sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu ┼či care provoac─â incapacitate temporar─â de munc─â de cel pu┼úin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de boala profesionala?

 h) boal─â profesional─â - afec┼úiunea care se produce ca urmare a exercit─ârii unei meserii sau profesii, cauzat─â de agen┼úi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munc─â, precum ┼či de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de munc─â;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de echipament de munca?

 i) echipament de munc─â - orice ma┼čin─â, aparat, unealt─â sau instala┼úie folosit─â în munc─â;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de echipament individual de munca sau EIP?

 j) echipament individual de protec┼úie - orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucr─âtor pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea s─â îi pun─â în pericol securitatea ┼či s─ân─âtatea la locul de

munc─â, precum ┼či orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv;

 

 Care este definitia cf. Legii a termenului de loc de munca?

 k) loc de munc─â - locul destinat s─â cuprind─â posturi de lucru, situat în cl─âdirile întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii la care lucr─âtorul are acces în cadrul desf─â┼čur─ârii activit─â┼úii;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de pericol grav si iminent de accidentare?

 l) pericol grav ┼či iminent de accidentare - situa┼úia concret─â, real─â ┼či actual─â c─âreia îi lipse┼čte doar prilejul declan┼čator pentru a produce un accident în orice moment;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de stagiu de practica?

 m) stagiu de practic─â - instruirea cu caracter aplicativ, specific─â meseriei sau specialit─â┼úii în care se preg─âtesc elevii, studen┼úii, ucenicii, precum ┼či ┼čomerii în perioada de reconversie profesional─â;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de securitate si sanatate in munca?

 n) securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â - ansamblul de activit─â┼úi institu┼úionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condi┼úii în desf─â┼čurarea procesului de munc─â, ap─ârarea vie┼úii, integrit─â┼úii fizice ┼či psihice, s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor ┼či a altor persoane participante la procesul de munc─â;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de incident periculos?

 o) incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfunc┼úionalitatea unei activit─â┼úi sau a unui echipament de munc─â sau/┼či din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucr─âtorii, dar ar fi fost posibil s─â aib─â asemenea urm─âri ┼či/sau a cauzat ori ar fi fost posibil s─â produc─â pagube materiale;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de serviciu extern de protectia muncii?

 p) servicii externe - persoane juridice sau fizice din afara întreprinderii/unit─â┼úii, abilitate s─â presteze servicii de protec┼úie ┼či prevenire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, conform legii;

 

Ce inseamna notiunea de accident usor?

q) accident u┼čor - eveniment care are drept consecin┼ú─â leziuni superficiale care necesit─â numai acordarea primelor îngrijiri medicale ┼či a antrenat incapacitate de munc─â cu o durat─â mai mic─â de 3 zile;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de boala legata de profesiune?

  r) boal─â legat─â de profesiune - boala cu determinare multifactorial─â, la care unii factori determinan┼úi sunt de natur─â profesional─â.

  

Care sunt obligatiile generale ale angajatorilor cu privire la asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor ?

(1) Angajatorul are obliga┼úia de a asigura securitatea ┼či s─ân─âtatea lucr─âtorilor în toate aspectele legate de munc─â.

(2) În cazul în care un angajator apeleaz─â la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilit─â┼úile sale în acest domeniu.

(3) Obliga┼úiile lucr─âtorilor în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â nu aduc atingere principiului responsabilit─â┼úii angajatorului.

 

Care sunt masurile legate de protectia muncii pe care trbuie sa le ia angajatorul?

(1) În cadrul responsabilit─â┼úilor sale, angajatorul are obliga┼úia s─â ia m─âsurile necesare pentru:

a) asigurarea securit─â┼úii ┼či protec┼úia s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor;

b) prevenirea riscurilor profesionale;

c) informarea ┼či instruirea lucr─âtorilor;

d) asigurarea cadrului organizatoric ┼či a mijloacelor necesare securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â.

(2) Angajatorul are obliga┼úia s─â urm─âreasc─â adaptarea m─âsurilor prev─âzute la alin. (1), ┼úinând seama de modificarea condi┼úiilor, ┼či pentru îmbun─ât─â┼úirea situa┼úiilor existente.

(3) Angajatorul are obliga┼úia s─â implementeze m─âsurile prev─âzute la alin. (1) ┼či (2) pe baza urm─âtoarelor principii generale de prevenire:

a) evitarea riscurilor;

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c) combaterea riscurilor la surs─â;

d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce prive┼čte proiectarea posturilor de munc─â, alegerea echipamentelor de munc─â, a metodelor de munc─â ┼či de produc┼úie, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat ┼či a diminu─ârii efectelor acestora asupra s─ân─ât─â┼úii;

e) adaptarea la progresul tehnic;

f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai pu┼úin periculos;

g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care s─â cuprind─â tehnologiile, organizarea muncii, condi┼úiile de munc─â, rela┼úiile sociale ┼či influen┼úa factorilor din mediul de munc─â;

h) adoptarea, în mod prioritar, a m─âsurilor de protec┼úie colectiv─â fa┼ú─â de m─âsurile de protec┼úie individual─â;

i) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.

(4) F─âr─â a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, ┼úinând seama de natura activit─â┼úilor din întreprindere ┼či/sau unitate, angajatorul are obliga┼úia:

a) s─â evalueze riscurile pentru securitatea ┼či s─ân─âtatea lucr─âtorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munc─â, a substan┼úelor sau preparatelor chimice utilizate ┼či la amenajarea locurilor de munc─â;

b) ca, ulterior evalu─ârii prev─âzute la lit. a) ┼či dac─â este necesar, m─âsurile de prevenire, precum ┼či metodele de lucru ┼či de produc┼úie aplicate de c─âtre angajator s─â asigure îmbun─ât─â┼úirea nivelului securit─â┼úii ┼či al protec┼úiei s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor ┼či s─â fie integrate în ansamblul activit─â┼úilor întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii respective ┼či la toate nivelurile ierarhice;

c) s─â ia în considerare capacit─â┼úile lucr─âtorului în ceea ce prive┼čte securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â, atunci când îi încredin┼úeaz─â sarcini;

d) s─â asigure ca planificarea ┼či introducerea de noi tehnologii s─â fac─â obiectul consult─ârilor cu lucr─âtorii ┼či/sau reprezentan┼úii acestora în ceea ce prive┼čte consecin┼úele asupra securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condi┼úiile ┼či mediul de munc─â;

e) s─â ia m─âsurile corespunz─âtoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat ┼či specific, accesul s─â fie permis numai lucr─âtorilor care au primit ┼či ┼či-au însu┼čit instruc┼úiunile adecvate.

(5) F─âr─â a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci când în acela┼či loc de munc─â î┼či desf─â┼čoar─â activitatea lucr─âtori din mai multe întreprinderi ┼či/sau unit─â┼úi, angajatorii acestora au urm─âtoarele obliga┼úii:

a) s─â coopereze în vederea implement─ârii prevederilor privind securitatea, s─ân─âtatea ┼či igiena în munc─â, luând în considerare natura activit─â┼úilor;

b) s─â î┼či coordoneze ac┼úiunile în vederea protec┼úiei lucr─âtorilor ┼či prevenirii riscurilor profesionale, luând în considerare natura activit─â┼úilor;

c) s─â se informeze reciproc despre riscurile profesionale;

d) s─â informeze lucr─âtorii ┼či/sau reprezentan┼úii acestora despre riscurile profesionale.

(6) M─âsurile privind securitatea, s─ân─âtatea ┼či igiena în munc─â nu trebuie s─â comporte în nicio situa┼úie obliga┼úii financiare pentru lucr─âtori.

 

Cine se poate ocupa de serviciile de prevenire si protectie sau protectia muncii intr-o intreprindere?

(1) F─âr─â a aduce atingere obliga┼úiilor prev─âzute la art. 6 ┼či 7, angajatorul desemneaz─â unul sau mai mul┼úi lucr─âtori pentru a se ocupa de activit─â┼úile de protec┼úie ┼či de activit─â┼úile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere ┼či/sau unitate, denumi┼úi în continuare lucr─âtori desemna┼úi.

(2) Lucr─âtorii desemna┼úi nu trebuie s─â fie prejudicia┼úi ca urmare a activit─â┼úii lor de protec┼úie ┼či a celei de prevenire a riscurilor profesionale.

(3) Lucr─âtorii desemna┼úi trebuie s─â dispun─â de timpul necesar pentru a-┼či putea îndeplini obliga┼úiile ce le revin prin prezenta lege.

(4) Dac─â în întreprindere ┼či/sau unitate nu se pot organiza activit─â┼úile de prevenire ┼či cele de protec┼úie din lipsa personalului competent, angajatorul trebuie s─â recurg─â la servicii externe.

(5) În cazul în care angajatorul apeleaz─â la serviciile externe prev─âzute la alin. (4), acestea trebuie s─â fie informate de c─âtre angajator asupra factorilor cunoscu┼úi c─â au efecte sau sunt susceptibili de a avea efecte asupra securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor ┼či trebuie s─â aib─â acces la informa┼úiile prev─âzute la art. 16 alin. (2).

(6) Lucr─âtorii desemna┼úi trebuie s─â aib─â, în principal, atribu┼úii privind securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â ┼či, cel mult, atribu┼úii complementare.

 

Care sunt conditiile de care trebuie tinut seama pentru organizarea activitatii de prevenire si protectie, sau protectia muncii, intr-o intreprindere/unitate?

(1) În toate cazurile, pentru a se ocupa de organizarea activit─â┼úilor de prevenire ┼či a celor de protec┼úie, ┼úinând seama de m─ârimea întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii ┼či/sau de riscurile la care sunt expu┼či lucr─âtorii, precum ┼či de distribu┼úia acestora în cadrul întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii, se impune ca:

a ) lucr─âtorii desemna┼úi s─â aib─â capacitatea necesar─â ┼či s─â dispun─â de mijloacele adecvate;

b) serviciile externe s─â aib─â aptitudinile necesare ┼či s─â dispun─â de mijloace personale ┼či profesionale adecvate;

c) lucr─âtorii desemna┼úi ┼či serviciile externe s─â fie în num─âr suficient.

(2) Prevenirea riscurilor, precum ┼či protec┼úia s─ân─ât─â┼úii ┼či securitatea lucr─âtorilor trebuie s─â fie asigurate de unul sau mai mul┼úi lucr─âtori, de un serviciu ori de servicii distincte din interiorul sau din exteriorul întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii.

(3) Lucr─âtorul/lucr─âtorii ┼či/sau serviciul/serviciile prev─âzute la alin. (2) trebuie s─â colaboreze între ei ori de câte ori este necesar.

(4) în cazul microîntreprinderilor ┼či al întreprinderilor mici, în care se desf─â┼čoar─â activit─â┼úi f─âr─â riscuri deosebite, angajatorul î┼či poate asuma atribu┼úiile din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â pentru realizarea m─âsurilor prev─âzute de prezenta lege, dac─â are capacitatea necesar─â în domeniu.

(5) Ministerul Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei stabile┼čte prin norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi capacit─â┼úile ┼či aptitudinile necesare, precum ┼či num─ârul considerat suficient, prev─âzute la alin. (1) ┼či (4).

 

Cine este responsabil sa ia masuri in cazul unui pericol grav si iminent si pentru acordarea primului ajutor ?

(1) Angajatorul are următoarele obligaţii:

a) s─â ia m─âsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor ┼či evacuarea lucr─âtorilor, adaptate naturii activit─â┼úilor ┼či m─ârimii întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii, ┼úinând seama de alte persoane prezente;

b) s─â stabileasc─â leg─âturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce prive┼čte primul ajutor, serviciul medical de urgen┼ú─â, salvare ┼či pompieri.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorul trebuie s─â desemneze lucr─âtorii care aplic─â m─âsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor ┼či de evacuare a lucr─âtorilor.

(3) Num─ârul lucr─âtorilor men┼úiona┼úi la alin. (2), instruirea lor ┼či echipamentul pus la dispozi┼úia acestora trebuie s─â fie adecvate m─ârimii ┼či/sau riscurilor specifice întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii.

  

Care sunt obligatiile angajatorului in privinta informarii lucratorilor pe domeniul securitatii si sanatatii in munca?

(1) Angajatorul are următoarele obligaţii:

a) s─â informeze, cât mai curând posibil, to┼úi lucr─âtorii care sunt sau pot fi expu┼či unui pericol grav ┼či iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum ┼či despre m─âsurile luate ori care trebuie s─â fie luate pentru protec┼úia lor;

b) s─â ia m─âsuri ┼či s─â furnizeze instruc┼úiuni pentru a da lucr─âtorilor posibilitatea s─â opreasc─â lucrul ┼či/sau s─â p─âr─âseasc─â imediat locul de munc─â ┼či s─â se îndrepte spre o zon─â sigur─â, în caz de pericol grav ┼či iminent;

c) s─â nu impun─â lucr─âtorilor reluarea lucrului în situa┼úia în care înc─â exist─â un pericol grav ┼či iminent, în afara cazurilor excep┼úionale ┼či pentru motive justificate.

(2) Lucr─âtorii care, în cazul unui pericol grav ┼či iminent, p─âr─âsesc locul de munc─â ┼či/sau o zon─â periculoas─â nu trebuie s─â fie prejudicia┼úi ┼či trebuie s─â fie proteja┼úi împotriva oric─âror consecin┼úe negative ┼či nejustificate pentru ace┼čtia.

(3) Angajatorul trebuie s─â se asigure c─â, în cazul unui pericol grav ┼či iminent pentru propria securitate sau a altor persoane, atunci când ┼čeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, to┼úi lucr─âtorii sunt ap┼úi s─â aplice m─âsurile corespunz─âtoare, în conformitate cu cuno┼čtin┼úele lor ┼či cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecin┼úele unui astfel de pericol.

(4) Lucr─âtorii nu trebuie s─â fie prejudicia┼úi pentru cazurile prev─âzute la alin. (3), cu excep┼úia situa┼úiilor în care ace┼čtia ac┼úioneaz─â imprudent sau dau dovad─â de neglijen┼ú─â grav─â.

  

Care sunt alte obligatii ale angajatorului in ce priveste planul de prevenire si protectie, evidenta accidentelor usoare si raportarea catre ITM ?

(1) Angajatorul are următoarele obligaţii:

a) s─â realizeze ┼či s─â fie în posesia unei evalu─âri a riscurilor pentru securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;

b) s─â decid─â asupra m─âsurilor de protec┼úie care trebuie luate ┼či, dup─â caz, asupra echipamentului de protec┼úie care trebuie utilizat;

c) s─â ┼úin─â eviden┼úa accidentelor de munc─â ce au ca urmare o incapacitate de munc─â mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor u┼čoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum ┼či a accidentelor de munc─â, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. g);

d) s─â elaboreze pentru autorit─â┼úile competente ┼či în conformitate cu reglement─ârile legale rapoarte privind accidentele de munc─â suferite de lucr─âtorii s─âi.

(2) Prin ordin al ministrului muncii, solidarit─â┼úii sociale ┼či familiei, în func┼úie de natura activit─â┼úilor ┼či de m─ârimea întreprinderilor, se vor stabili obliga┼úiile ce revin diferitelor categorii de întreprinderi cu privire la întocmirea documentelor prev─âzute la alin. (1).

 

Care sunt obligatiile de natura organizatorica ale angajatorului?

În vederea asigur─ârii condi┼úiilor de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â ┼či pentru prevenirea accidentelor de munc─â ┼či a bolilor profesionale, angajatorii au urm─âtoarele obliga┼úii:

a) s─â adopte, din faza de cercetare, proiectare ┼či execu┼úie a construc┼úiilor, a echipamentelor de munc─â, precum ┼či de elaborare a tehnologiilor de fabrica┼úie, solu┼úii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â, prin a c─âror aplicare s─â fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare ┼či de îmboln─âvire profesional─â a lucr─âtorilor;

b) s─â întocmeasc─â un plan de prevenire ┼či protec┼úie compus din m─âsuri tehnice, sanitare, organizatorice ┼či de alt─â natur─â, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care s─â îl aplice corespunz─âtor condi┼úiilor de munc─â specifice unit─â┼úii;

c) s─â ob┼úin─â autoriza┼úia de func┼úionare din punctul de vedere al securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, înainte de începerea oric─ârei activit─â┼úi, conform prevederilor legale;

d) s─â stabileasc─â pentru lucr─âtori, prin fi┼ča postului, atribu┼úiile ┼či r─âspunderile ce le revin în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, corespunz─âtor func┼úiilor exercitate;

e) s─â elaboreze instruc┼úiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea ┼či/sau aplicarea reglement─ârilor de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â, ┼úinând seama de particularit─â┼úile activit─â┼úilor ┼či ale locurilor de munc─â aflate în responsabilitatea lor;

f) s─â asigure ┼či s─â controleze cunoa┼čterea ┼či aplicarea de c─âtre to┼úi lucr─âtorii a m─âsurilor prev─âzute în planul de prevenire ┼či de protec┼úie stabilit, precum ┼či a prevederilor legale în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, prin lucr─âtorii desemna┼úi, prin propria competen┼ú─â sau prin servicii externe;

g) s─â ia m─âsuri pentru asigurarea de materiale necesare inform─ârii ┼či instruirii lucr─âtorilor, cum ar fi afi┼če, pliante, filme ┼či diafilme cu privire la securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â;

h) s─â asigure informarea fiec─ârei persoane, anterior angaj─ârii în munc─â, asupra riscurilor la care aceasta este expus─â la locul de munc─â, precum ┼či asupra m─âsurilor de prevenire ┼či de protec┼úie necesare;

i) s─â ia m─âsuri pentru autorizarea exercit─ârii meseriilor ┼či a profesiilor prev─âzute de legisla┼úia specific─â;

j) s─â angajeze numai persoane care, în urma examenului medical ┼či, dup─â caz, a test─ârii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munc─â pe care urmeaz─â s─â o execute ┼či s─â asigure controlul medical periodic ┼či, dup─â caz, controlul psihologic periodic, ulterior angaj─ârii;

k) s─â ┼úin─â eviden┼úa zonelor cu risc ridicat ┼či specific prev─âzute la art. 7 alin. (4) lit. e);

l) s─â asigure func┼úionarea permanent─â ┼či corect─â a sistemelor ┼či dispozitivelor de protec┼úie, a aparaturii de m─âsur─â ┼či control, precum ┼či a instala┼úiilor de captare, re┼úinere ┼či neutralizare a substan┼úelor nocive degajate în desf─â┼čurarea proceselor tehnologice;

m) s─â prezinte documentele ┼či s─â dea rela┼úiile solicitate de inspectorii de munc─â în timpul controlului sau al efectu─ârii cercet─ârii evenimentelor;

n) s─â asigure realizarea m─âsurilor dispuse de inspectorii de munc─â cu prilejul vizitelor de control ┼či al cercet─ârii evenimentelor;

o) s─â desemneze, la solicitarea inspectorului de munc─â, lucr─âtorii care s─â participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;

p) s─â nu modifice starea de fapt rezultat─â din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afar─â de cazurile în care men┼úinerea acestei st─âri ar genera alte accidente ori ar periclita via┼úa accidenta┼úilor ┼či a altor persoane;

q) s─â asigure echipamente de munc─â f─âr─â pericol pentru securitatea ┼či s─ân─âtatea lucr─âtorilor;

r) să asigure echipamente individuale de protecţie;

s) s─â acorde obligatoriu echipament individual de protec┼úie nou, în cazul degrad─ârii sau al pierderii calit─â┼úilor de protec┼úie.

  

Cand se acorda alimentatia de protectie ?

Alimenta┼úia de protec┼úie se acord─â în mod obligatoriu ┼či gratuit de c─âtre angajatori persoanelor care lucreaz─â în condi┼úii de munc─â ce impun acest lucru ┼či se stabile┼čte prin contractul colectiv de munc─â ┼či/sau contractul individual de munc─â.

 

In ce imprejurimi s-a hotarat acordarea categotiilor de materiale igienico-sanitare ?

(1) Materialele igienico-sanitare se acord─â în mod obligatoriu ┼či gratuit de c─âtre angajatori.

(2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum ┼či locurile de munc─â ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munc─â ┼či/sau contractul individual de munc─â.

 

Cine este persoana responsabila pentru informarea lucratorilor sau reprezentantii acestora cu privire la riscurile pentru protectia muncii, precum si la masurile de prevenire si protectie ?

(1) ┼óinând seama de m─ârimea întreprinderii ┼či/sau a unit─â┼úii, angajatorul trebuie s─â ia m─âsuri corespunz─âtoare, astfel încât lucr─âtorii ┼či/sau reprezentan┼úii acestora s─â primeasc─â, în conformitate cu prevederile legale, toate informa┼úiile necesare privind:

a) riscurile pentru securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â, precum ┼či m─âsurile ┼či activit─â┼úile de prevenire ┼či protec┼úie atât la nivelul întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii, în general, cât ┼či la nivelul fiec─ârui post de lucru ┼či/sau fiec─ârei func┼úii;

b) m─âsurile luate în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) ┼či (3).

(2) Angajatorul trebuie s─â ia m─âsuri corespunz─âtoare astfel încât angajatorii lucr─âtorilor din orice întreprindere ┼či/sau unitate exterioar─â, care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi în întreprinderea ┼či/sau în unitatea sa, s─â primeasc─â informa┼úii adecvate privind aspectele la care s-a f─âcut referire la alin. (1), care privesc ace┼čti lucr─âtori.

 

Angajatorul trebuie s─â ia m─âsuri corespunz─âtoare pentru ca lucr─âtorii desemna┼úi sau reprezentan┼úii lucr─âtorilor, cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor, în vederea îndeplinirii atribu┼úiilor ┼či în conformitate cu prevederile prezentei legi, s─â aib─â acces la:

a) evaluarea riscurilor ┼či m─âsurile de protec┼úie, prev─âzute la art. 12 alin. (1) lit. a) ┼či b);

b) eviden┼úa ┼či rapoartele prev─âzute la art. 12 alin. (1) lit. c) ┼či d);

c) informa┼úii privind m─âsurile din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, precum ┼či informa┼úii provenind de la institu┼úiile de control ┼či autorit─â┼úile competente în domeniu.

 

Stiati ca fiecare lucrator are drepul de a fi consultat si de a participa la discutarea tuturor problemelor referitoare la protectia muncii si care sunt drepturile lucratorilor desemnati/reprezentantii salariatilor?

(1) Angajatorii consult─â lucr─âtorii ┼či/sau reprezentan┼úii lor ┼či permit participarea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â.

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) implic─â:

a) consultarea lucr─âtorilor;

b) dreptul lucr─âtorilor ┼či/sau reprezentan┼úilor lor s─â fac─â propuneri;

c) participarea echilibrat─â.

(3) Lucr─âtorii ┼či/sau reprezentan┼úii lucr─âtorilor defini┼úi la art. 5 lit. d) iau parte în mod echilibrat sau sunt consulta┼úi în prealabil ┼či în timp util de c─âtre angajator cu privire la:

a) orice m─âsur─â care ar afecta semnificativ securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â;

b) desemnarea lucr─âtorilor la care s-a f─âcut referire la art. 8 alin. (1) ┼či la art. 10 alin. (2), precum ┼či cu privire la activit─â┼úile la care s-a f─âcut referire la art. 8 alin. (1);

c) informa┼úiile la care s-a f─âcut referire în art. 12 alin. (1), art. 16 ┼či 17;

d) recurgerea, dup─â caz, la servicii externe, conform art. 8 alin. (4);

e) organizarea ┼či planificarea instruirii prev─âzute la art. 20 ┼či 21.

(4) Reprezentan┼úii lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor au dreptul s─â solicite angajatorului s─â ia m─âsuri corespunz─âtoare ┼či s─â prezinte propuneri în acest sens, în scopul diminu─ârii riscurilor pentru lucr─âtori ┼či/sau al elimin─ârii surselor de pericol.

(5) Reprezentan┼úii lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor sau lucr─âtorii nu pot fi prejudicia┼úi din cauza activit─â┼úilor la care s-a f─âcut referire în alin. (1)-(3).

(6) Angajatorul trebuie s─â acorde reprezentan┼úilor lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor un timp adecvat, f─âr─â diminuarea drepturilor salariale, ┼či s─â le furnizeze mijloacele necesare pentru a-┼či putea exercita drepturile ┼či atribu┼úiile care decurg din prezenta lege.

(7) Reprezentan┼úii lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor ┼či/sau lucr─âtorii au dreptul s─â apeleze la autorit─â┼úile competente, în cazul în care consider─â c─â m─âsurile adoptate ┼či mijloacele utilizate de c─âtre angajator nu sunt suficiente pentru asigurarea securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â.

(8) Reprezentan┼úilor lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor trebuie s─â li se acorde posibilitatea de a-┼či prezenta observa┼úiile inspectorilor de munc─â ┼či inspectorilor sanitari, în timpul vizitelor de control.

 

Cine este cel ce trebuie sa asigure conditiile pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o buna instruire ?

(1)  Angajatorul trebuie s─â asigure condi┼úii pentru ca fiecare lucr─âtor s─â primeasc─â o instruire suficient─â ┼či adecvat─â în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, în special sub form─â de informa┼úii ┼či instruc┼úiuni de lucru, specifice locului de munc─â ┼či postului s─âu.

 

Cand se efectueaza instuirea lucratorilor?

a) la angajare;

b) la schimbarea locului de munc─â sau la transfer;

c) a introducerea unui nou echipament de munc─â sau a unor modific─âri ale echipamentului existent;

d) la introducerea oric─ârei noi tehnologii sau proceduri de lucru;

e) la executarea unor lucr─âri speciale.

(2) Instruirea prev─âzut─â la alin. (1) trebuie s─â fie:

a) adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei unor noi riscuri;

b) periodic─â ┼či ori de câte ori este necesar.

(3) Angajatorul se va asigura c─â lucr─âtorii din întreprinderi ┼či/sau unit─â┼úi din exterior, care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi în întreprinderea ┼či/sau unitatea proprie, au primit instruc┼úiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â, pe durata desf─â┼čur─ârii activit─â┼úilor.

(4) Reprezentan┼úii lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â au dreptul la instruire corespunz─âtoare.

 

(1) Instruirea prev─âzut─â la art. 20 alin. (1), (2) ┼či (4) nu poate fi realizat─â pe cheltuiala lucr─âtorilor ┼či/sau a reprezentan┼úilor acestora.

(2) Instruirea prev─âzut─â la art. 20 alin. (1) ┼či (2) trebuie s─â se realizeze în timpul programului de lucru.

(3) Instruirea prev─âzut─â la art. 20 alin. (4) trebuie s─â se efectueze în timpul programului de lucru, fie în interiorul, fie în afara întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii.

 

 

Care sunt obligatiile pe care trebuie sa le indeplineasca lucratorii din punct de vedere al protectiei muncii?

Fiecare lucr─âtor trebuie s─â î┼či desf─â┼čoare activitatea, în conformitate cu preg─âtirea ┼či instruirea sa, precum ┼či cu instruc┼úiunile primite din partea angajatorului, astfel încât s─â nu expun─â la pericol de accidentare sau îmboln─âvire profesional─â atât propria persoan─â, cât ┼či alte persoane care pot fi afectate de ac┼úiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munc─â.

 

(1) În mod deosebit, în scopul realiz─ârii obiectivelor prev─âzute la art. 22, lucr─âtorii au urm─âtoarele obliga┼úii:

a) s─â utilizeze corect ma┼činile, aparatura, uneltele, substan┼úele periculoase, echipamentele de transport ┼či alte mijloace de produc┼úie;

b) s─â utilizeze corect echipamentul individual de protec┼úie acordat ┼či, dup─â utilizare, s─â îl înapoieze sau s─â îl pun─â la locul destinat pentru p─âstrare;

c) s─â nu procedeze la scoaterea din func┼úiune, la modificarea, schimbarea sau înl─âturarea arbitrar─â a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale ma┼činilor, aparaturii, uneltelor, instala┼úiilor tehnice ┼či cl─âdirilor, ┼či s─â utilizeze corect aceste dispozitive;

d) s─â comunice imediat angajatorului ┼či/sau lucr─âtorilor desemna┼úi orice situa┼úie de munc─â despre care au motive întemeiate s─â o considere un pericol pentru securitatea ┼či s─ân─âtatea lucr─âtorilor, precum ┼či orice deficien┼ú─â a sistemelor de protec┼úie;

e) s─â aduc─â la cuno┼čtin┼ú─â conduc─âtorului locului de munc─â ┼či/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoan─â;

f) s─â coopereze cu angajatorul ┼či/sau cu lucr─âtorii desemna┼úi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibil─â realizarea oric─âror m─âsuri sau cerin┼úe dispuse de c─âtre inspectorii de munc─â ┼či inspectorii sanitari, pentru protec┼úia s─ân─ât─â┼úii ┼či securit─â┼úii lucr─âtorilor;

g) s─â coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul ┼či/sau cu lucr─âtorii desemna┼úi, pentru a permite angajatorului s─â se asigure c─â mediul de munc─â ┼či condi┼úiile de lucru sunt sigure ┼či f─âr─â riscuri pentru securitate ┼či s─ân─âtate, în domeniul s─âu de activitate;

h) s─â î┼či însu┼čeasc─â ┼či s─â respecte prevederile legisla┼úiei din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â ┼či m─âsurile de aplicare a acestora;

i) s─â dea rela┼úiile solicitate de c─âtre inspectorii de munc─â ┼či inspectorii sanitari.

(2) Obliga┼úiile prev─âzute la alin. (1) se aplic─â, dup─â caz, ┼či celorlal┼úi participan┼úi la procesul de munc─â, potrivit activit─â┼úilor pe care ace┼čtia le desf─â┼čoar─â.

 

Cine este responsabil pentru supravegherea sanatatii lucratorilor ?

M─âsurile prin care se asigur─â supravegherea corespunz─âtoare a s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor în func┼úie de riscurile privind securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â se stabilesc potrivit reglement─ârilor legale.

 

(1) M─âsurile prev─âzute la art. 24 vor fi stabilite astfel încât fiecare lucr─âtor s─â poat─â beneficia de supravegherea s─ân─ât─â┼úii la intervale regulate.

(2) Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată prin medicii de medicină a muncii.

 

 Cui trebuiesc raportate evenimentele petrecute in intreprindere /unitate ?

Orice eveniment, a┼ča cum este definit la art. 5 lit. f), va fi comunicat de îndat─â angajatorului, de c─âtre conduc─âtorul locului de munc─â sau de orice alt─â persoan─â care are cuno┼čtin┼ú─â despre producerea acestuia.

 

(1) Angajatorul are obliga┼úia s─â comunice evenimentele, de îndat─â, dup─â cum urmeaz─â:

a) inspectoratelor teritoriale de munc─â, toate evenimentele a┼ča cum sunt definite la art. 5 lit. f);

b) asigur─âtorului, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc─â ┼či boli profesionale,

cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, evenimentele urmate de incapacitate temporar─â de munc─â, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora;

c) organelor de urm─ârire penal─â, dup─â caz.

(2) Orice medic, inclusiv medicul de medicin─â a muncii aflat într-o rela┼úie contractual─â cu angajatorul, conform prevederilor legale, va semnala obligatoriu suspiciunea de boal─â profesional─â sau legat─â de profesiune, depistat─â cu prilejul presta┼úiilor medicale.

(3) Semnalarea prev─âzut─â la alin. (2) se efectueaz─â c─âtre autoritatea de s─ân─âtate public─â teritorial─â sau a municipiului Bucure┼čti, de îndat─â, la constatarea cazului.

 

În cazul accidentelor de circula┼úie produse pe drumurile publice, în care printre victime sunt ┼či persoane aflate în îndeplinirea unor sarcini de serviciu, organele de poli┼úie rutier─â competente vor trimite institu┼úiilor ┼či/sau persoanelor fizice/juridice prev─âzute la art. 29 alin. (1) lit. a) ┼či b), în termen de 5 zile de la data solicit─ârii, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la fa┼úa locului.

 

 Cine este cel ce va cerceta evenimentele (accidentele) ce se vor petrece in intreprindere/unitate ?

(1) Cercetarea evenimentelor este obligatorie ┼či se efectueaz─â dup─â cum urmeaz─â:

a) de c─âtre angajator, în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporar─â de munc─â;

b) de c─âtre inspectoratele teritoriale de munc─â, în cazul evenimentelor care au produs invaliditate evident─â sau confirmat─â, deces, accidente colective, incidente periculoase, în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporar─â de munc─â lucr─âtorilor la angajatorii persoane fizice, precum ┼či în situa┼úiile cu persoane date disp─ârute;

c) de c─âtre Inspec┼úia Muncii, în cazul accidentelor colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile;

d) de c─âtre autorit─â┼úile de s─ân─âtate public─â teritoriale, respectiv a municipiului Bucure┼čti, în cazul suspiciunilor de boal─â profesional─â ┼či a bolilor legate de profesiune.

(2) Rezultatul cercet─ârii evenimentului se va consemna într-un proces-verbal.

(3) În caz de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment, institu┼úia medico-legal─â competent─â este obligat─â s─â înainteze inspectoratului teritorial de munc─â, în termen de 7 zile de la data decesului, o copie a raportului de constatare medico-legal─â.

 

Ce reprezinta un accident de munca ?

(1) În sensul prevederilor art. 5 lit. g), este, de asemenea, accident de munc─â:

a) accidentul suferit de persoane aflate în vizit─â în întreprindere ┼či/sau unitate, cu permisiunea angajatorului;

b) accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv în cadrul unor activit─â┼úi culturale, sportive, în ┼úar─â sau în afara grani┼úelor ┼ú─ârii, în timpul ┼či din cauza îndeplinirii acestor sarcini;

c) accidentul survenit în cadrul activit─â┼úilor cultural-sportive organizate, în timpul ┼či din cauza îndeplinirii acestor activit─â┼úi;

d) accidentul suferit de orice persoan─â, ca urmare a unei ac┼úiuni întreprinse din proprie ini┼úiativ─â pentru salvarea de vie┼úi omene┼čti;

e) accidentul suferit de orice persoan─â, ca urmare a unei ac┼úiuni întreprinse din proprie ini┼úiativ─â pentru prevenirea ori înl─âturarea unui pericol care amenin┼ú─â avutul public ┼či privat;

f) accidentul cauzat de activit─â┼úi care nu au leg─âtur─â cu procesul muncii, dac─â se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, în calitate de angajator, ori în alt loc de munc─â organizat de ace┼čtia, în timpul programului de munc─â, ┼či nu se datoreaz─â culpei exclusive a accidentatului;

g) accidentul de traseu, dac─â deplasarea s-a f─âcut în timpul ┼či pe traseul normal de la domiciliul lucr─âtorului la locul de munc─â organizat de angajator ┼či invers;

h) accidentul suferit în timpul deplas─ârii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de munc─â sau de la un loc de munc─â la altul, pentru îndeplinirea unei sarcini de munc─â;

i) accidentul suferit în timpul deplas─ârii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este încadrat─â victima, ori de la orice alt loc de munc─â organizat de acestea, la o alt─â persoan─â juridic─â sau fizic─â, pentru îndeplinirea sarcinilor de munc─â, pe durata normal─â de deplasare;

j) accidentul suferit înainte sau dup─â încetarea lucrului, dac─â victima prelua sau preda uneltele de lucru, locul de munc─â, utilajul ori materialele, dac─â schimba îmbr─âc─âmintea personal─â, echipamentul individual de protec┼úie sau orice alt echipament pus la dispozi┼úie de angajator, dac─â se afla în baie ori în sp─âl─âtor sau dac─â se deplasa de la locul de munc─â la ie┼čirea din întreprindere sau unitate ┼či invers;

k) accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare, dac─â acesta a avut loc în locuri organizate de angajator, precum ┼či în timpul ┼či pe traseul normal spre ┼či de la aceste locuri;

l) accidentul suferit de lucr─âtori ai angajatorilor români sau de persoane fizice române, delega┼úi pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara grani┼úelor ┼ú─ârii, pe durata ┼či traseul prev─âzute în documentul de deplasare;

m) accidentul suferit de personalul român care efectueaz─â lucr─âri ┼či servicii pe teritoriul altor ┼ú─âri, în baza unor contracte, conven┼úii sau în alte condi┼úii prev─âzute de lege, încheiate de persoane juridice române cu parteneri str─âini, în timpul ┼či din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu;

n) accidentul suferit de cei care urmeaz─â cursuri de calificare, recalificare sau perfec┼úionare a preg─âtirii profesionale, în timpul ┼či din cauza efectu─ârii activit─â┼úilor aferente stagiului de practic─â;

o) accidentul determinat de fenomene sau calamit─â┼úi naturale, cum ar fi furtun─â, viscol, cutremur, inunda┼úie, alunec─âri de teren, tr─âsnet (electrocutare), dac─â victima se afla în timpul procesului de munc─â sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;

p) dispari┼úia unei persoane, în condi┼úiile unui accident de munc─â ┼či în împrejur─âri care îndrept─â┼úesc presupunerea decesului acesteia;

q) accidentul suferit de o persoan─â aflat─â în îndeplinirea atribu┼úiilor de serviciu, ca urmare a unei agresiuni.

(2) În situa┼úiile men┼úionate la alin. (1) lit. g), h), i) ┼či I), deplasarea trebuie s─â se fac─â f─âr─â abateri nejustificate de la traseul normal ┼či, de asemenea, transportul s─â se fac─â în condi┼úiile prev─âzute de reglement─ârile de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â sau de circula┼úie în vigoare.

 

Care este clasificarea accidentelor de munca ?

Accidentele de munc─â se clasific─â, în raport cu urm─ârile produse ┼či cu num─ârul persoanelor accidentate, în:

a) accidente care produc incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice;

b) accidente care produc invaliditate;

c) accidente mortale;

d) accidente colective, când sunt accidentate cel pu┼úin 3 persoane în acela┼či timp ┼či din aceea┼či cauz─â.

 

(1) Înregistrarea accidentului de munc─â se face pe baza procesului-verbal de cercetare.

(2) Accidentul de munc─â înregistrat de angajator se raporteaz─â de c─âtre acesta la inspectoratul teritorial de munc─â, precum ┼či la asigur─âtor, potrivit legii.

 

Cine poate declara bolile profesionale si cum se poate realiza?

În sensul prevederilor art. 5 lit. h), afec┼úiunile suferite de elevi ┼či studen┼úi în timpul efectu─ârii instruirii practice sunt, de asemenea, boli profesionale.

 

(1) Declararea bolilor profesionale este obligatorie ┼či se face de c─âtre medicii din cadrul autorit─â┼úilor de s─ân─âtate public─â teritoriale ┼či a municipiului Bucure┼čti.

(2) Cercetarea cauzelor îmboln─âvirilor profesionale, în vederea confirm─ârii sau infirm─ârii lor, precum ┼či stabilirea de m─âsuri pentru prevenirea altor îmboln─âviri se fac de c─âtre speciali┼čtii autorit─â┼úilor de s─ân─âtate public─â teritoriale, în colaborare cu inspectorii din inspectoratele teritoriale de munc─â.

(3) Declararea bolilor profesionale se face pe baza procesului-verbal de cercetare.

(4) Bolile profesionale nou-declarate se raporteaz─â lunar de c─âtre autoritatea de s─ân─âtate public─â teritorial─â ┼či a municipiului Bucure┼čti la Centrul na┼úional de coordonare metodologic─â ┼či informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de S─ân─âtate Public─â Bucure┼čti, la Centrul de Calcul ┼či Statistic─â Sanitar─â Bucure┼čti, precum ┼či la structurile teritoriale ale asigur─âtorului stabilit conform legii.

(5) Intoxica┼úia acut─â profesional─â se declar─â, se cerceteaz─â ┼či se înregistreaz─â atât ca boal─â profesional─â, cât ┼či ca accident de munc─â.

 

Ce categorii de persoane, grupuri sensibile, trebuiesc protejate impotriva pericolelor care le afecteaza in mod specific ?

Grupurile sensibile la riscuri specifice, cum ar fi: femeile gravide, lehuzele sau femeile care al─âpteaz─â, tinerii, precum ┼či persoanele cu dizabilit─â┼úi, trebuie protejate împotriva pericolelor care le afecteaz─â în mod specific.

 

Angajatorii au obliga┼úia s─â amenajeze locurile de munc─â ┼úinând seama de prezen┼úa grupurilor sensibile la riscuri specifice.

 

Care sunt diferitele infractiuni si cum se pedepsesc ?

Infracţiuni

(1) Neluarea vreuneia dintre m─âsurile legale de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â de c─âtre persoana care avea îndatorirea de a lua aceste m─âsuri, dac─â se creeaz─â un pericol grav ┼či iminent de producere a unui accident de munc─â sau de îmboln─âvire profesional─â, constituie infrac┼úiune ┼či se pedepse┼čte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amend─â.

(2) Dac─â fapta prev─âzut─â la alin. (1) a produs consecin┼úe deosebite, pedeapsa este închisoarea de la un an la 3 ani sau amend─â.

(3) Fapta prev─âzut─â la alin. (1) s─âvâr┼čit─â din culp─â se pedepse┼čte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amend─â, iar fapta prev─âzut─â la alin. (2) s─âvâr┼čit─â din culp─â se pedepse┼čte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amend─â.

 

(1) Nerespectarea de c─âtre orice persoan─â a obliga┼úiilor ┼či a m─âsurilor stabilite cu privire la securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â, dac─â prin aceasta se creeaz─â un pericol grav ┼či iminent de producere a unui accident de munc─â sau de îmboln─âvire profesional─â, constituie infrac┼úiune ┼či se pedepse┼čte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amend─â.

(2) Dac─â fapta prev─âzut─â în alin. (1) a produs consecin┼úe deosebite, pedeapsa este închisoarea de la un an la 3 ani sau amend─â.

(3) Dac─â nerespectarea const─â în repunerea în func┼úiune a instala┼úiilor, ma┼činilor ┼či utilajelor, anterior elimin─ârii tuturor deficien┼úelor pentru care s-a luat m─âsura opririi lor, pedeapsa este închisoarea de la un an la 2 ani sau amend─â.

(4) Faptele prev─âzute la alin. (1) ┼či (3) s─âvâr┼čite din culp─â se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amend─â, iar fapta prev─âzut─â la alin. (2) s─âvâr┼čit─â din culp─â se pedepse┼čte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amend─â.

 

Care sunt diferitele contraventii si ce masuri se iau pentru combaterea lor?

Contravenţii

(1) Constituie contraven┼úii faptele s─âvâr┼čite de angajatorii afla┼úi în una dintre situa┼úiile prev─âzute de prezenta lege.

(2) Constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 5.000 lei la 10.000 lei înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 13 lit. b), c), p) ┼či r).

(3) Constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 3.000 lei la 10.000 lei înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 13 lit. n).

(4) Constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 4.000 lei la 8.000 lei înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 12 alin. (1) lit. a) ┼či b), art. 13 lit. a), d)-f), h)-m) ┼či o), art. 20, art. 29 alin. (1) lit. a) ┼či ale art. 32 alin. (2).

(5) Constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 3.500 lei la 7.000 lei înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 7 alin. (4)-(6), art. 8, art. 11 alin. (1) ┼či (3), art. 13 lit. q) ┼či s) ┼či ale art. 27 alin. (1) lit. a) ┼či b).

(6) Constituie contraven┼úii ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 3.000 lei la 6.000 lei urm─âtoarele fapte:

a) înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 9 alin. (1), ale art. 10 ┼či 16;

b) înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 14, 15 ┼či ale art. 34 alin. (1).

(7) Constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 2.500 lei la 5.000 lei înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 11 alin. (2) ┼či (4), ale art. 17, 19 ┼či 21.

(8) Constituie contraven┼úii ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 2.000 lei la 4.000 lei urm─âtoarele fapte:

a) înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 12 alin. (1) lit. c) ┼či d), art. 13 lit. g), art. 18 alin. (5) ┼či (6) ┼či ale art. 36;

b) înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 34 alin. (5).

(9) Constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglement─ârilor de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â privind:

a) fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substan┼úelor ori preparatelor chimice periculoase ┼či a de┼čeurilor rezultate;

b) prevenirea prezen┼úei peste limitele maxime admise a agen┼úilor chimici, fizici sau biologici, precum ┼či suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman;

Vasfebco Vasfebco Vasfebco

LA PRETURILE DE MAI JOS
SE APLICA REDUCERILE:
CONSULTANTA
IN CALITATE DE SERVICIU
5-10 angajati 20%
 EXTERN SSM
10-30 angajati 40%
de la 10 RON fara TVA
peste 30 angajati 50%
(angajat/luna)
(in functie de nr. angajati, nivel risc/societate)
EVALUAREA RISCURILOR DE
 
ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE
 
PERSONALA
 
+
 
INTOCMIRE DOCUMENTATIE SSM SI PSI
 
GRATUITE
 
(in cazul semnarii unui contract pe o durata
de minim 12 luni)
LA PRETURILE DE MAI JOS
SE APLICA REDUCERILE:
CONSULTANTA
IN CALITATE DE CADRU
5-10 angajati 20%
 TEHNIC PSI
10-30 angajati 40%
de la 10 RON fara TVA
peste 30 angajati 50%
(angajat/luna)
(in functie de nr. angajati, nivel risc/societate)


INTREBARI FRECVENTE


Intrebari frecvente despre protectia muncii / LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securit─â┼úii si s─ân─ât─â┼úii în munc─â

 

 Care este scopul Legii nr. 319/2006 ?

(1) Prezenta lege are ca scop instituirea de m─âsuri privind promovarea îmbun─ât─â┼úirii securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â a lucr─âtorilor.

(2) Prezenta lege stabile┼čte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protec┼úia s─ân─ât─â┼úii ┼či securitatea lucr─âtorilor, eliminarea factorilor de risc ┼či accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrat─â potrivit legii, instruirea lucr─âtorilor ┼či a reprezentan┼úilor lor, precum ┼či direc┼úiile generale pentru implementarea acestor principii.

 Conven┼úiile interna┼úionale ┼či contractele bilaterale încheiate de persoane juridice române cu parteneri str─âini, în vederea efectu─ârii de lucr─âri cu personal român pe teritoriul altor ┼ú─âri, vor cuprinde clauze privind securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â.

 

In ce domenii de activitate si caror categorii de personal se aplica Legea 319/2006 privind protectia muncii?

 

(1) Prezenta lege se aplic─â în toate sectoarele de activitate, atât publice, cât ┼či private.

(2) Prevederile prezentei legi se aplic─â angajatorilor, lucr─âtorilor ┼či reprezentan┼úilor lucr─âtorilor.

 

Care sunt activitatile exceptate de la legea 319/2006?

(1) Fac excep┼úie de la prevederile art. 3 alin. (1) cazurile în care particularit─â┼úile inerente ale anumitor activit─â┼úi specifice din serviciile publice, cum ar fi for┼úele armate sau poli┼úia, precum ┼či cazurile de dezastre, inunda┼úii ┼či pentru realizarea m─âsurilor de protec┼úie civil─â, vin în contradic┼úie cu prezenta lege.

(2) În cazurile prev─âzute la alin. (1) trebuie s─â se asigure securitatea ┼či s─ân─âtatea lucr─âtorilor, ┼úinându-se seama de principiile stabilite prin prezenta lege.

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de lucrator?

În sensul prezentei legi, termenii ┼či expresiile de mai jos au urm─âtorul în┼úeles:

a) lucr─âtor - persoan─â angajat─â de c─âtre un angajator, potrivit legii, inclusiv studen┼úii, elevii în perioada efectu─ârii stagiului de practic─â, precum ┼či ucenicii ┼či al┼úi participan┼úi la procesul de munc─â, cu excep┼úia persoanelor care presteaz─â activit─â┼úi casnice;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de angajator?

 b) angajator - persoan─â fizic─â sau juridic─â ce se afl─â în raporturi de munc─â ori de serviciu cu lucr─âtorul respectiv ┼či care are responsabilitatea întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de alti participanti?

 c) al┼úi participan┼úi la procesul de munc─â - persoane aflate în întreprindere ┼či/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, în perioada de verificare prealabil─â a aptitudinilor profesionale în vederea angaj─ârii, persoane care presteaz─â activit─â┼úi în folosul comunit─â┼úii sau activit─â┼úi în regim de voluntariat, precum ┼či ┼čomeri pe durata particip─ârii la o form─â de preg─âtire profesional─â ┼či persoane care nu au contract individual de munc─â încheiat în form─â scris─â ┼či pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale ┼či a presta┼úiilor efectuate prin orice alt mijloc de prob─â;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de reprezentant al lucratorilor?

d) reprezentant al lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor - persoan─â aleas─â, selectat─â sau desemnat─â de lucr─âtori, în conformitate cu prevederile legale, s─â îi reprezinte pe ace┼čtia în ceea ce prive┼čte problemele referitoare la protec┼úia securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor în munc─â;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de prevenire?

 e) prevenire - ansamblul de dispozi┼úii sau m─âsuri luate ori prev─âzute în toate etapele procesului de munc─â, în scopul evit─ârii sau diminu─ârii riscurilor profesionale;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de eveniment?

 f) eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau v─ât─âm─âri ale organismului, produs în timpul procesului de munc─â ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situa┼úia de persoan─â dat─â disp─ârut─â sau accidentul de traseu ori de circula┼úie, în condi┼úiile în care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum ┼či cazul susceptibil de boal─â profesional─â sau legat─â de profesiune;

  

Care este definitia cf. Legii a termenului de accident de munca?

 g) accident de munc─â - v─ât─âmarea violent─â a organismului, precum ┼či intoxica┼úia acut─â profesional─â, care au loc în timpul procesului de munc─â sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu ┼či care provoac─â incapacitate temporar─â de munc─â de cel pu┼úin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de boala profesionala?

 h) boal─â profesional─â - afec┼úiunea care se produce ca urmare a exercit─ârii unei meserii sau profesii, cauzat─â de agen┼úi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munc─â, precum ┼či de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de munc─â;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de echipament de munca?

 i) echipament de munc─â - orice ma┼čin─â, aparat, unealt─â sau instala┼úie folosit─â în munc─â;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de echipament individual de munca sau EIP?

 j) echipament individual de protec┼úie - orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucr─âtor pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea s─â îi pun─â în pericol securitatea ┼či s─ân─âtatea la locul de

munc─â, precum ┼či orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv;

 

 Care este definitia cf. Legii a termenului de loc de munca?

 k) loc de munc─â - locul destinat s─â cuprind─â posturi de lucru, situat în cl─âdirile întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii la care lucr─âtorul are acces în cadrul desf─â┼čur─ârii activit─â┼úii;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de pericol grav si iminent de accidentare?

 l) pericol grav ┼či iminent de accidentare - situa┼úia concret─â, real─â ┼či actual─â c─âreia îi lipse┼čte doar prilejul declan┼čator pentru a produce un accident în orice moment;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de stagiu de practica?

 m) stagiu de practic─â - instruirea cu caracter aplicativ, specific─â meseriei sau specialit─â┼úii în care se preg─âtesc elevii, studen┼úii, ucenicii, precum ┼či ┼čomerii în perioada de reconversie profesional─â;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de securitate si sanatate in munca?

 n) securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â - ansamblul de activit─â┼úi institu┼úionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condi┼úii în desf─â┼čurarea procesului de munc─â, ap─ârarea vie┼úii, integrit─â┼úii fizice ┼či psihice, s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor ┼či a altor persoane participante la procesul de munc─â;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de incident periculos?

 o) incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfunc┼úionalitatea unei activit─â┼úi sau a unui echipament de munc─â sau/┼či din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucr─âtorii, dar ar fi fost posibil s─â aib─â asemenea urm─âri ┼či/sau a cauzat ori ar fi fost posibil s─â produc─â pagube materiale;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de serviciu extern de protectia muncii?

 p) servicii externe - persoane juridice sau fizice din afara întreprinderii/unit─â┼úii, abilitate s─â presteze servicii de protec┼úie ┼či prevenire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, conform legii;

 

Ce inseamna notiunea de accident usor?

q) accident u┼čor - eveniment care are drept consecin┼ú─â leziuni superficiale care necesit─â numai acordarea primelor îngrijiri medicale ┼či a antrenat incapacitate de munc─â cu o durat─â mai mic─â de 3 zile;

 

Care este definitia cf. Legii a termenului de boala legata de profesiune?

  r) boal─â legat─â de profesiune - boala cu determinare multifactorial─â, la care unii factori determinan┼úi sunt de natur─â profesional─â.

  

Care sunt obligatiile generale ale angajatorilor cu privire la asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor ?

(1) Angajatorul are obliga┼úia de a asigura securitatea ┼či s─ân─âtatea lucr─âtorilor în toate aspectele legate de munc─â.

(2) În cazul în care un angajator apeleaz─â la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilit─â┼úile sale în acest domeniu.

(3) Obliga┼úiile lucr─âtorilor în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â nu aduc atingere principiului responsabilit─â┼úii angajatorului.

 

Care sunt masurile legate de protectia muncii pe care trbuie sa le ia angajatorul?

(1) În cadrul responsabilit─â┼úilor sale, angajatorul are obliga┼úia s─â ia m─âsurile necesare pentru:

a) asigurarea securit─â┼úii ┼či protec┼úia s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor;

b) prevenirea riscurilor profesionale;

c) informarea ┼či instruirea lucr─âtorilor;

d) asigurarea cadrului organizatoric ┼či a mijloacelor necesare securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â.

(2) Angajatorul are obliga┼úia s─â urm─âreasc─â adaptarea m─âsurilor prev─âzute la alin. (1), ┼úinând seama de modificarea condi┼úiilor, ┼či pentru îmbun─ât─â┼úirea situa┼úiilor existente.

(3) Angajatorul are obliga┼úia s─â implementeze m─âsurile prev─âzute la alin. (1) ┼či (2) pe baza urm─âtoarelor principii generale de prevenire:

a) evitarea riscurilor;

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c) combaterea riscurilor la surs─â;

d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce prive┼čte proiectarea posturilor de munc─â, alegerea echipamentelor de munc─â, a metodelor de munc─â ┼či de produc┼úie, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat ┼či a diminu─ârii efectelor acestora asupra s─ân─ât─â┼úii;

e) adaptarea la progresul tehnic;

f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai pu┼úin periculos;

g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care s─â cuprind─â tehnologiile, organizarea muncii, condi┼úiile de munc─â, rela┼úiile sociale ┼či influen┼úa factorilor din mediul de munc─â;

h) adoptarea, în mod prioritar, a m─âsurilor de protec┼úie colectiv─â fa┼ú─â de m─âsurile de protec┼úie individual─â;

i) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.

(4) F─âr─â a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, ┼úinând seama de natura activit─â┼úilor din întreprindere ┼či/sau unitate, angajatorul are obliga┼úia:

a) s─â evalueze riscurile pentru securitatea ┼či s─ân─âtatea lucr─âtorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munc─â, a substan┼úelor sau preparatelor chimice utilizate ┼či la amenajarea locurilor de munc─â;

b) ca, ulterior evalu─ârii prev─âzute la lit. a) ┼či dac─â este necesar, m─âsurile de prevenire, precum ┼či metodele de lucru ┼či de produc┼úie aplicate de c─âtre angajator s─â asigure îmbun─ât─â┼úirea nivelului securit─â┼úii ┼či al protec┼úiei s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor ┼či s─â fie integrate în ansamblul activit─â┼úilor întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii respective ┼či la toate nivelurile ierarhice;

c) s─â ia în considerare capacit─â┼úile lucr─âtorului în ceea ce prive┼čte securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â, atunci când îi încredin┼úeaz─â sarcini;

d) s─â asigure ca planificarea ┼či introducerea de noi tehnologii s─â fac─â obiectul consult─ârilor cu lucr─âtorii ┼či/sau reprezentan┼úii acestora în ceea ce prive┼čte consecin┼úele asupra securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condi┼úiile ┼či mediul de munc─â;

e) s─â ia m─âsurile corespunz─âtoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat ┼či specific, accesul s─â fie permis numai lucr─âtorilor care au primit ┼či ┼či-au însu┼čit instruc┼úiunile adecvate.

(5) F─âr─â a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci când în acela┼či loc de munc─â î┼či desf─â┼čoar─â activitatea lucr─âtori din mai multe întreprinderi ┼či/sau unit─â┼úi, angajatorii acestora au urm─âtoarele obliga┼úii:

a) s─â coopereze în vederea implement─ârii prevederilor privind securitatea, s─ân─âtatea ┼či igiena în munc─â, luând în considerare natura activit─â┼úilor;

b) s─â î┼či coordoneze ac┼úiunile în vederea protec┼úiei lucr─âtorilor ┼či prevenirii riscurilor profesionale, luând în considerare natura activit─â┼úilor;

c) s─â se informeze reciproc despre riscurile profesionale;

d) s─â informeze lucr─âtorii ┼či/sau reprezentan┼úii acestora despre riscurile profesionale.

(6) M─âsurile privind securitatea, s─ân─âtatea ┼či igiena în munc─â nu trebuie s─â comporte în nicio situa┼úie obliga┼úii financiare pentru lucr─âtori.

 

Cine se poate ocupa de serviciile de prevenire si protectie sau protectia muncii intr-o intreprindere?

(1) F─âr─â a aduce atingere obliga┼úiilor prev─âzute la art. 6 ┼či 7, angajatorul desemneaz─â unul sau mai mul┼úi lucr─âtori pentru a se ocupa de activit─â┼úile de protec┼úie ┼či de activit─â┼úile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere ┼či/sau unitate, denumi┼úi în continuare lucr─âtori desemna┼úi.

(2) Lucr─âtorii desemna┼úi nu trebuie s─â fie prejudicia┼úi ca urmare a activit─â┼úii lor de protec┼úie ┼či a celei de prevenire a riscurilor profesionale.

(3) Lucr─âtorii desemna┼úi trebuie s─â dispun─â de timpul necesar pentru a-┼či putea îndeplini obliga┼úiile ce le revin prin prezenta lege.

(4) Dac─â în întreprindere ┼či/sau unitate nu se pot organiza activit─â┼úile de prevenire ┼či cele de protec┼úie din lipsa personalului competent, angajatorul trebuie s─â recurg─â la servicii externe.

(5) În cazul în care angajatorul apeleaz─â la serviciile externe prev─âzute la alin. (4), acestea trebuie s─â fie informate de c─âtre angajator asupra factorilor cunoscu┼úi c─â au efecte sau sunt susceptibili de a avea efecte asupra securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor ┼či trebuie s─â aib─â acces la informa┼úiile prev─âzute la art. 16 alin. (2).

(6) Lucr─âtorii desemna┼úi trebuie s─â aib─â, în principal, atribu┼úii privind securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â ┼či, cel mult, atribu┼úii complementare.

 

Care sunt conditiile de care trebuie tinut seama pentru organizarea activitatii de prevenire si protectie, sau protectia muncii, intr-o intreprindere/unitate?

(1) În toate cazurile, pentru a se ocupa de organizarea activit─â┼úilor de prevenire ┼či a celor de protec┼úie, ┼úinând seama de m─ârimea întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii ┼či/sau de riscurile la care sunt expu┼či lucr─âtorii, precum ┼či de distribu┼úia acestora în cadrul întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii, se impune ca:

a ) lucr─âtorii desemna┼úi s─â aib─â capacitatea necesar─â ┼či s─â dispun─â de mijloacele adecvate;

b) serviciile externe s─â aib─â aptitudinile necesare ┼či s─â dispun─â de mijloace personale ┼či profesionale adecvate;

c) lucr─âtorii desemna┼úi ┼či serviciile externe s─â fie în num─âr suficient.

(2) Prevenirea riscurilor, precum ┼či protec┼úia s─ân─ât─â┼úii ┼či securitatea lucr─âtorilor trebuie s─â fie asigurate de unul sau mai mul┼úi lucr─âtori, de un serviciu ori de servicii distincte din interiorul sau din exteriorul întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii.

(3) Lucr─âtorul/lucr─âtorii ┼či/sau serviciul/serviciile prev─âzute la alin. (2) trebuie s─â colaboreze între ei ori de câte ori este necesar.

(4) în cazul microîntreprinderilor ┼či al întreprinderilor mici, în care se desf─â┼čoar─â activit─â┼úi f─âr─â riscuri deosebite, angajatorul î┼či poate asuma atribu┼úiile din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â pentru realizarea m─âsurilor prev─âzute de prezenta lege, dac─â are capacitatea necesar─â în domeniu.

(5) Ministerul Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei stabile┼čte prin norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi capacit─â┼úile ┼či aptitudinile necesare, precum ┼či num─ârul considerat suficient, prev─âzute la alin. (1) ┼či (4).

 

Cine este responsabil sa ia masuri in cazul unui pericol grav si iminent si pentru acordarea primului ajutor ?

(1) Angajatorul are următoarele obligaţii:

a) s─â ia m─âsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor ┼či evacuarea lucr─âtorilor, adaptate naturii activit─â┼úilor ┼či m─ârimii întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii, ┼úinând seama de alte persoane prezente;

b) s─â stabileasc─â leg─âturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce prive┼čte primul ajutor, serviciul medical de urgen┼ú─â, salvare ┼či pompieri.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorul trebuie s─â desemneze lucr─âtorii care aplic─â m─âsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor ┼či de evacuare a lucr─âtorilor.

(3) Num─ârul lucr─âtorilor men┼úiona┼úi la alin. (2), instruirea lor ┼či echipamentul pus la dispozi┼úia acestora trebuie s─â fie adecvate m─ârimii ┼či/sau riscurilor specifice întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii.

  

Care sunt obligatiile angajatorului in privinta informarii lucratorilor pe domeniul securitatii si sanatatii in munca?

(1) Angajatorul are următoarele obligaţii:

a) s─â informeze, cât mai curând posibil, to┼úi lucr─âtorii care sunt sau pot fi expu┼či unui pericol grav ┼či iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum ┼či despre m─âsurile luate ori care trebuie s─â fie luate pentru protec┼úia lor;

b) s─â ia m─âsuri ┼či s─â furnizeze instruc┼úiuni pentru a da lucr─âtorilor posibilitatea s─â opreasc─â lucrul ┼či/sau s─â p─âr─âseasc─â imediat locul de munc─â ┼či s─â se îndrepte spre o zon─â sigur─â, în caz de pericol grav ┼či iminent;

c) s─â nu impun─â lucr─âtorilor reluarea lucrului în situa┼úia în care înc─â exist─â un pericol grav ┼či iminent, în afara cazurilor excep┼úionale ┼či pentru motive justificate.

(2) Lucr─âtorii care, în cazul unui pericol grav ┼či iminent, p─âr─âsesc locul de munc─â ┼či/sau o zon─â periculoas─â nu trebuie s─â fie prejudicia┼úi ┼či trebuie s─â fie proteja┼úi împotriva oric─âror consecin┼úe negative ┼či nejustificate pentru ace┼čtia.

(3) Angajatorul trebuie s─â se asigure c─â, în cazul unui pericol grav ┼či iminent pentru propria securitate sau a altor persoane, atunci când ┼čeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, to┼úi lucr─âtorii sunt ap┼úi s─â aplice m─âsurile corespunz─âtoare, în conformitate cu cuno┼čtin┼úele lor ┼či cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecin┼úele unui astfel de pericol.

(4) Lucr─âtorii nu trebuie s─â fie prejudicia┼úi pentru cazurile prev─âzute la alin. (3), cu excep┼úia situa┼úiilor în care ace┼čtia ac┼úioneaz─â imprudent sau dau dovad─â de neglijen┼ú─â grav─â.

  

Care sunt alte obligatii ale angajatorului in ce priveste planul de prevenire si protectie, evidenta accidentelor usoare si raportarea catre ITM ?

(1) Angajatorul are următoarele obligaţii:

a) s─â realizeze ┼či s─â fie în posesia unei evalu─âri a riscurilor pentru securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;

b) s─â decid─â asupra m─âsurilor de protec┼úie care trebuie luate ┼či, dup─â caz, asupra echipamentului de protec┼úie care trebuie utilizat;

c) s─â ┼úin─â eviden┼úa accidentelor de munc─â ce au ca urmare o incapacitate de munc─â mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor u┼čoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum ┼či a accidentelor de munc─â, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. g);

d) s─â elaboreze pentru autorit─â┼úile competente ┼či în conformitate cu reglement─ârile legale rapoarte privind accidentele de munc─â suferite de lucr─âtorii s─âi.

(2) Prin ordin al ministrului muncii, solidarit─â┼úii sociale ┼či familiei, în func┼úie de natura activit─â┼úilor ┼či de m─ârimea întreprinderilor, se vor stabili obliga┼úiile ce revin diferitelor categorii de întreprinderi cu privire la întocmirea documentelor prev─âzute la alin. (1).

 

Care sunt obligatiile de natura organizatorica ale angajatorului?

În vederea asigur─ârii condi┼úiilor de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â ┼či pentru prevenirea accidentelor de munc─â ┼či a bolilor profesionale, angajatorii au urm─âtoarele obliga┼úii:

a) s─â adopte, din faza de cercetare, proiectare ┼či execu┼úie a construc┼úiilor, a echipamentelor de munc─â, precum ┼či de elaborare a tehnologiilor de fabrica┼úie, solu┼úii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â, prin a c─âror aplicare s─â fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare ┼či de îmboln─âvire profesional─â a lucr─âtorilor;

b) s─â întocmeasc─â un plan de prevenire ┼či protec┼úie compus din m─âsuri tehnice, sanitare, organizatorice ┼či de alt─â natur─â, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care s─â îl aplice corespunz─âtor condi┼úiilor de munc─â specifice unit─â┼úii;

c) s─â ob┼úin─â autoriza┼úia de func┼úionare din punctul de vedere al securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, înainte de începerea oric─ârei activit─â┼úi, conform prevederilor legale;

d) s─â stabileasc─â pentru lucr─âtori, prin fi┼ča postului, atribu┼úiile ┼či r─âspunderile ce le revin în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, corespunz─âtor func┼úiilor exercitate;

e) s─â elaboreze instruc┼úiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea ┼či/sau aplicarea reglement─ârilor de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â, ┼úinând seama de particularit─â┼úile activit─â┼úilor ┼či ale locurilor de munc─â aflate în responsabilitatea lor;

f) s─â asigure ┼či s─â controleze cunoa┼čterea ┼či aplicarea de c─âtre to┼úi lucr─âtorii a m─âsurilor prev─âzute în planul de prevenire ┼či de protec┼úie stabilit, precum ┼či a prevederilor legale în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, prin lucr─âtorii desemna┼úi, prin propria competen┼ú─â sau prin servicii externe;

g) s─â ia m─âsuri pentru asigurarea de materiale necesare inform─ârii ┼či instruirii lucr─âtorilor, cum ar fi afi┼če, pliante, filme ┼či diafilme cu privire la securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â;

h) s─â asigure informarea fiec─ârei persoane, anterior angaj─ârii în munc─â, asupra riscurilor la care aceasta este expus─â la locul de munc─â, precum ┼či asupra m─âsurilor de prevenire ┼či de protec┼úie necesare;

i) s─â ia m─âsuri pentru autorizarea exercit─ârii meseriilor ┼či a profesiilor prev─âzute de legisla┼úia specific─â;

j) s─â angajeze numai persoane care, în urma examenului medical ┼či, dup─â caz, a test─ârii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munc─â pe care urmeaz─â s─â o execute ┼či s─â asigure controlul medical periodic ┼či, dup─â caz, controlul psihologic periodic, ulterior angaj─ârii;

k) s─â ┼úin─â eviden┼úa zonelor cu risc ridicat ┼či specific prev─âzute la art. 7 alin. (4) lit. e);

l) s─â asigure func┼úionarea permanent─â ┼či corect─â a sistemelor ┼či dispozitivelor de protec┼úie, a aparaturii de m─âsur─â ┼či control, precum ┼či a instala┼úiilor de captare, re┼úinere ┼či neutralizare a substan┼úelor nocive degajate în desf─â┼čurarea proceselor tehnologice;

m) s─â prezinte documentele ┼či s─â dea rela┼úiile solicitate de inspectorii de munc─â în timpul controlului sau al efectu─ârii cercet─ârii evenimentelor;

n) s─â asigure realizarea m─âsurilor dispuse de inspectorii de munc─â cu prilejul vizitelor de control ┼či al cercet─ârii evenimentelor;

o) s─â desemneze, la solicitarea inspectorului de munc─â, lucr─âtorii care s─â participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;

p) s─â nu modifice starea de fapt rezultat─â din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afar─â de cazurile în care men┼úinerea acestei st─âri ar genera alte accidente ori ar periclita via┼úa accidenta┼úilor ┼či a altor persoane;

q) s─â asigure echipamente de munc─â f─âr─â pericol pentru securitatea ┼či s─ân─âtatea lucr─âtorilor;

r) să asigure echipamente individuale de protecţie;

s) s─â acorde obligatoriu echipament individual de protec┼úie nou, în cazul degrad─ârii sau al pierderii calit─â┼úilor de protec┼úie.

  

Cand se acorda alimentatia de protectie ?

Alimenta┼úia de protec┼úie se acord─â în mod obligatoriu ┼či gratuit de c─âtre angajatori persoanelor care lucreaz─â în condi┼úii de munc─â ce impun acest lucru ┼či se stabile┼čte prin contractul colectiv de munc─â ┼či/sau contractul individual de munc─â.

 

In ce imprejurimi s-a hotarat acordarea categotiilor de materiale igienico-sanitare ?

(1) Materialele igienico-sanitare se acord─â în mod obligatoriu ┼či gratuit de c─âtre angajatori.

(2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum ┼či locurile de munc─â ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munc─â ┼či/sau contractul individual de munc─â.

 

Cine este persoana responsabila pentru informarea lucratorilor sau reprezentantii acestora cu privire la riscurile pentru protectia muncii, precum si la masurile de prevenire si protectie ?

(1) ┼óinând seama de m─ârimea întreprinderii ┼či/sau a unit─â┼úii, angajatorul trebuie s─â ia m─âsuri corespunz─âtoare, astfel încât lucr─âtorii ┼či/sau reprezentan┼úii acestora s─â primeasc─â, în conformitate cu prevederile legale, toate informa┼úiile necesare privind:

a) riscurile pentru securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â, precum ┼či m─âsurile ┼či activit─â┼úile de prevenire ┼či protec┼úie atât la nivelul întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii, în general, cât ┼či la nivelul fiec─ârui post de lucru ┼či/sau fiec─ârei func┼úii;

b) m─âsurile luate în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) ┼či (3).

(2) Angajatorul trebuie s─â ia m─âsuri corespunz─âtoare astfel încât angajatorii lucr─âtorilor din orice întreprindere ┼či/sau unitate exterioar─â, care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi în întreprinderea ┼či/sau în unitatea sa, s─â primeasc─â informa┼úii adecvate privind aspectele la care s-a f─âcut referire la alin. (1), care privesc ace┼čti lucr─âtori.

 

Angajatorul trebuie s─â ia m─âsuri corespunz─âtoare pentru ca lucr─âtorii desemna┼úi sau reprezentan┼úii lucr─âtorilor, cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor, în vederea îndeplinirii atribu┼úiilor ┼či în conformitate cu prevederile prezentei legi, s─â aib─â acces la:

a) evaluarea riscurilor ┼či m─âsurile de protec┼úie, prev─âzute la art. 12 alin. (1) lit. a) ┼či b);

b) eviden┼úa ┼či rapoartele prev─âzute la art. 12 alin. (1) lit. c) ┼či d);

c) informa┼úii privind m─âsurile din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, precum ┼či informa┼úii provenind de la institu┼úiile de control ┼či autorit─â┼úile competente în domeniu.

 

Stiati ca fiecare lucrator are drepul de a fi consultat si de a participa la discutarea tuturor problemelor referitoare la protectia muncii si care sunt drepturile lucratorilor desemnati/reprezentantii salariatilor?

(1) Angajatorii consult─â lucr─âtorii ┼či/sau reprezentan┼úii lor ┼či permit participarea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â.

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) implic─â:

a) consultarea lucr─âtorilor;

b) dreptul lucr─âtorilor ┼či/sau reprezentan┼úilor lor s─â fac─â propuneri;

c) participarea echilibrat─â.

(3) Lucr─âtorii ┼či/sau reprezentan┼úii lucr─âtorilor defini┼úi la art. 5 lit. d) iau parte în mod echilibrat sau sunt consulta┼úi în prealabil ┼či în timp util de c─âtre angajator cu privire la:

a) orice m─âsur─â care ar afecta semnificativ securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â;

b) desemnarea lucr─âtorilor la care s-a f─âcut referire la art. 8 alin. (1) ┼či la art. 10 alin. (2), precum ┼či cu privire la activit─â┼úile la care s-a f─âcut referire la art. 8 alin. (1);

c) informa┼úiile la care s-a f─âcut referire în art. 12 alin. (1), art. 16 ┼či 17;

d) recurgerea, dup─â caz, la servicii externe, conform art. 8 alin. (4);

e) organizarea ┼či planificarea instruirii prev─âzute la art. 20 ┼či 21.

(4) Reprezentan┼úii lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor au dreptul s─â solicite angajatorului s─â ia m─âsuri corespunz─âtoare ┼či s─â prezinte propuneri în acest sens, în scopul diminu─ârii riscurilor pentru lucr─âtori ┼či/sau al elimin─ârii surselor de pericol.

(5) Reprezentan┼úii lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor sau lucr─âtorii nu pot fi prejudicia┼úi din cauza activit─â┼úilor la care s-a f─âcut referire în alin. (1)-(3).

(6) Angajatorul trebuie s─â acorde reprezentan┼úilor lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor un timp adecvat, f─âr─â diminuarea drepturilor salariale, ┼či s─â le furnizeze mijloacele necesare pentru a-┼či putea exercita drepturile ┼či atribu┼úiile care decurg din prezenta lege.

(7) Reprezentan┼úii lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor ┼či/sau lucr─âtorii au dreptul s─â apeleze la autorit─â┼úile competente, în cazul în care consider─â c─â m─âsurile adoptate ┼či mijloacele utilizate de c─âtre angajator nu sunt suficiente pentru asigurarea securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â.

(8) Reprezentan┼úilor lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor trebuie s─â li se acorde posibilitatea de a-┼či prezenta observa┼úiile inspectorilor de munc─â ┼či inspectorilor sanitari, în timpul vizitelor de control.

 

Cine este cel ce trebuie sa asigure conditiile pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o buna instruire ?

(1)  Angajatorul trebuie s─â asigure condi┼úii pentru ca fiecare lucr─âtor s─â primeasc─â o instruire suficient─â ┼či adecvat─â în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, în special sub form─â de informa┼úii ┼či instruc┼úiuni de lucru, specifice locului de munc─â ┼či postului s─âu.

 

Cand se efectueaza instuirea lucratorilor?

a) la angajare;

b) la schimbarea locului de munc─â sau la transfer;

c) a introducerea unui nou echipament de munc─â sau a unor modific─âri ale echipamentului existent;

d) la introducerea oric─ârei noi tehnologii sau proceduri de lucru;

e) la executarea unor lucr─âri speciale.

(2) Instruirea prev─âzut─â la alin. (1) trebuie s─â fie:

a) adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei unor noi riscuri;

b) periodic─â ┼či ori de câte ori este necesar.

(3) Angajatorul se va asigura c─â lucr─âtorii din întreprinderi ┼či/sau unit─â┼úi din exterior, care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi în întreprinderea ┼či/sau unitatea proprie, au primit instruc┼úiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â, pe durata desf─â┼čur─ârii activit─â┼úilor.

(4) Reprezentan┼úii lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â au dreptul la instruire corespunz─âtoare.

 

(1) Instruirea prev─âzut─â la art. 20 alin. (1), (2) ┼či (4) nu poate fi realizat─â pe cheltuiala lucr─âtorilor ┼či/sau a reprezentan┼úilor acestora.

(2) Instruirea prev─âzut─â la art. 20 alin. (1) ┼či (2) trebuie s─â se realizeze în timpul programului de lucru.

(3) Instruirea prev─âzut─â la art. 20 alin. (4) trebuie s─â se efectueze în timpul programului de lucru, fie în interiorul, fie în afara întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii.

 

 

Care sunt obligatiile pe care trebuie sa le indeplineasca lucratorii din punct de vedere al protectiei muncii?

Fiecare lucr─âtor trebuie s─â î┼či desf─â┼čoare activitatea, în conformitate cu preg─âtirea ┼či instruirea sa, precum ┼či cu instruc┼úiunile primite din partea angajatorului, astfel încât s─â nu expun─â la pericol de accidentare sau îmboln─âvire profesional─â atât propria persoan─â, cât ┼či alte persoane care pot fi afectate de ac┼úiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munc─â.

 

(1) În mod deosebit, în scopul realiz─ârii obiectivelor prev─âzute la art. 22, lucr─âtorii au urm─âtoarele obliga┼úii:

a) s─â utilizeze corect ma┼činile, aparatura, uneltele, substan┼úele periculoase, echipamentele de transport ┼či alte mijloace de produc┼úie;

b) s─â utilizeze corect echipamentul individual de protec┼úie acordat ┼či, dup─â utilizare, s─â îl înapoieze sau s─â îl pun─â la locul destinat pentru p─âstrare;

c) s─â nu procedeze la scoaterea din func┼úiune, la modificarea, schimbarea sau înl─âturarea arbitrar─â a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale ma┼činilor, aparaturii, uneltelor, instala┼úiilor tehnice ┼či cl─âdirilor, ┼či s─â utilizeze corect aceste dispozitive;

d) s─â comunice imediat angajatorului ┼či/sau lucr─âtorilor desemna┼úi orice situa┼úie de munc─â despre care au motive întemeiate s─â o considere un pericol pentru securitatea ┼či s─ân─âtatea lucr─âtorilor, precum ┼či orice deficien┼ú─â a sistemelor de protec┼úie;

e) s─â aduc─â la cuno┼čtin┼ú─â conduc─âtorului locului de munc─â ┼či/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoan─â;

f) s─â coopereze cu angajatorul ┼či/sau cu lucr─âtorii desemna┼úi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibil─â realizarea oric─âror m─âsuri sau cerin┼úe dispuse de c─âtre inspectorii de munc─â ┼či inspectorii sanitari, pentru protec┼úia s─ân─ât─â┼úii ┼či securit─â┼úii lucr─âtorilor;

g) s─â coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul ┼či/sau cu lucr─âtorii desemna┼úi, pentru a permite angajatorului s─â se asigure c─â mediul de munc─â ┼či condi┼úiile de lucru sunt sigure ┼či f─âr─â riscuri pentru securitate ┼či s─ân─âtate, în domeniul s─âu de activitate;

h) s─â î┼či însu┼čeasc─â ┼či s─â respecte prevederile legisla┼úiei din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â ┼či m─âsurile de aplicare a acestora;

i) s─â dea rela┼úiile solicitate de c─âtre inspectorii de munc─â ┼či inspectorii sanitari.

(2) Obliga┼úiile prev─âzute la alin. (1) se aplic─â, dup─â caz, ┼či celorlal┼úi participan┼úi la procesul de munc─â, potrivit activit─â┼úilor pe care ace┼čtia le desf─â┼čoar─â.

 

Cine este responsabil pentru supravegherea sanatatii lucratorilor ?

M─âsurile prin care se asigur─â supravegherea corespunz─âtoare a s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor în func┼úie de riscurile privind securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â se stabilesc potrivit reglement─ârilor legale.

 

(1) M─âsurile prev─âzute la art. 24 vor fi stabilite astfel încât fiecare lucr─âtor s─â poat─â beneficia de supravegherea s─ân─ât─â┼úii la intervale regulate.

(2) Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată prin medicii de medicină a muncii.

 

 Cui trebuiesc raportate evenimentele petrecute in intreprindere /unitate ?

Orice eveniment, a┼ča cum este definit la art. 5 lit. f), va fi comunicat de îndat─â angajatorului, de c─âtre conduc─âtorul locului de munc─â sau de orice alt─â persoan─â care are cuno┼čtin┼ú─â despre producerea acestuia.

 

(1) Angajatorul are obliga┼úia s─â comunice evenimentele, de îndat─â, dup─â cum urmeaz─â:

a) inspectoratelor teritoriale de munc─â, toate evenimentele a┼ča cum sunt definite la art. 5 lit. f);

b) asigur─âtorului, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc─â ┼či boli profesionale,

cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, evenimentele urmate de incapacitate temporar─â de munc─â, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora;

c) organelor de urm─ârire penal─â, dup─â caz.

(2) Orice medic, inclusiv medicul de medicin─â a muncii aflat într-o rela┼úie contractual─â cu angajatorul, conform prevederilor legale, va semnala obligatoriu suspiciunea de boal─â profesional─â sau legat─â de profesiune, depistat─â cu prilejul presta┼úiilor medicale.

(3) Semnalarea prev─âzut─â la alin. (2) se efectueaz─â c─âtre autoritatea de s─ân─âtate public─â teritorial─â sau a municipiului Bucure┼čti, de îndat─â, la constatarea cazului.

 

În cazul accidentelor de circula┼úie produse pe drumurile publice, în care printre victime sunt ┼či persoane aflate în îndeplinirea unor sarcini de serviciu, organele de poli┼úie rutier─â competente vor trimite institu┼úiilor ┼či/sau persoanelor fizice/juridice prev─âzute la art. 29 alin. (1) lit. a) ┼či b), în termen de 5 zile de la data solicit─ârii, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la fa┼úa locului.

 

 Cine este cel ce va cerceta evenimentele (accidentele) ce se vor petrece in intreprindere/unitate ?

(1) Cercetarea evenimentelor este obligatorie ┼či se efectueaz─â dup─â cum urmeaz─â:

a) de c─âtre angajator, în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporar─â de munc─â;

b) de c─âtre inspectoratele teritoriale de munc─â, în cazul evenimentelor care au produs invaliditate evident─â sau confirmat─â, deces, accidente colective, incidente periculoase, în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporar─â de munc─â lucr─âtorilor la angajatorii persoane fizice, precum ┼či în situa┼úiile cu persoane date disp─ârute;

c) de c─âtre Inspec┼úia Muncii, în cazul accidentelor colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile;

d) de c─âtre autorit─â┼úile de s─ân─âtate public─â teritoriale, respectiv a municipiului Bucure┼čti, în cazul suspiciunilor de boal─â profesional─â ┼či a bolilor legate de profesiune.

(2) Rezultatul cercet─ârii evenimentului se va consemna într-un proces-verbal.

(3) În caz de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment, institu┼úia medico-legal─â competent─â este obligat─â s─â înainteze inspectoratului teritorial de munc─â, în termen de 7 zile de la data decesului, o copie a raportului de constatare medico-legal─â.

 

Ce reprezinta un accident de munca ?

(1) În sensul prevederilor art. 5 lit. g), este, de asemenea, accident de munc─â:

a) accidentul suferit de persoane aflate în vizit─â în întreprindere ┼či/sau unitate, cu permisiunea angajatorului;

b) accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv în cadrul unor activit─â┼úi culturale, sportive, în ┼úar─â sau în afara grani┼úelor ┼ú─ârii, în timpul ┼či din cauza îndeplinirii acestor sarcini;

c) accidentul survenit în cadrul activit─â┼úilor cultural-sportive organizate, în timpul ┼či din cauza îndeplinirii acestor activit─â┼úi;

d) accidentul suferit de orice persoan─â, ca urmare a unei ac┼úiuni întreprinse din proprie ini┼úiativ─â pentru salvarea de vie┼úi omene┼čti;

e) accidentul suferit de orice persoan─â, ca urmare a unei ac┼úiuni întreprinse din proprie ini┼úiativ─â pentru prevenirea ori înl─âturarea unui pericol care amenin┼ú─â avutul public ┼či privat;

f) accidentul cauzat de activit─â┼úi care nu au leg─âtur─â cu procesul muncii, dac─â se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, în calitate de angajator, ori în alt loc de munc─â organizat de ace┼čtia, în timpul programului de munc─â, ┼či nu se datoreaz─â culpei exclusive a accidentatului;

g) accidentul de traseu, dac─â deplasarea s-a f─âcut în timpul ┼či pe traseul normal de la domiciliul lucr─âtorului la locul de munc─â organizat de angajator ┼či invers;

h) accidentul suferit în timpul deplas─ârii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de munc─â sau de la un loc de munc─â la altul, pentru îndeplinirea unei sarcini de munc─â;

i) accidentul suferit în timpul deplas─ârii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este încadrat─â victima, ori de la orice alt loc de munc─â organizat de acestea, la o alt─â persoan─â juridic─â sau fizic─â, pentru îndeplinirea sarcinilor de munc─â, pe durata normal─â de deplasare;

j) accidentul suferit înainte sau dup─â încetarea lucrului, dac─â victima prelua sau preda uneltele de lucru, locul de munc─â, utilajul ori materialele, dac─â schimba îmbr─âc─âmintea personal─â, echipamentul individual de protec┼úie sau orice alt echipament pus la dispozi┼úie de angajator, dac─â se afla în baie ori în sp─âl─âtor sau dac─â se deplasa de la locul de munc─â la ie┼čirea din întreprindere sau unitate ┼či invers;

k) accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare, dac─â acesta a avut loc în locuri organizate de angajator, precum ┼či în timpul ┼či pe traseul normal spre ┼či de la aceste locuri;

l) accidentul suferit de lucr─âtori ai angajatorilor români sau de persoane fizice române, delega┼úi pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara grani┼úelor ┼ú─ârii, pe durata ┼či traseul prev─âzute în documentul de deplasare;

m) accidentul suferit de personalul român care efectueaz─â lucr─âri ┼či servicii pe teritoriul altor ┼ú─âri, în baza unor contracte, conven┼úii sau în alte condi┼úii prev─âzute de lege, încheiate de persoane juridice române cu parteneri str─âini, în timpul ┼či din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu;

n) accidentul suferit de cei care urmeaz─â cursuri de calificare, recalificare sau perfec┼úionare a preg─âtirii profesionale, în timpul ┼či din cauza efectu─ârii activit─â┼úilor aferente stagiului de practic─â;

o) accidentul determinat de fenomene sau calamit─â┼úi naturale, cum ar fi furtun─â, viscol, cutremur, inunda┼úie, alunec─âri de teren, tr─âsnet (electrocutare), dac─â victima se afla în timpul procesului de munc─â sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;

p) dispari┼úia unei persoane, în condi┼úiile unui accident de munc─â ┼či în împrejur─âri care îndrept─â┼úesc presupunerea decesului acesteia;

q) accidentul suferit de o persoan─â aflat─â în îndeplinirea atribu┼úiilor de serviciu, ca urmare a unei agresiuni.

(2) În situa┼úiile men┼úionate la alin. (1) lit. g), h), i) ┼či I), deplasarea trebuie s─â se fac─â f─âr─â abateri nejustificate de la traseul normal ┼či, de asemenea, transportul s─â se fac─â în condi┼úiile prev─âzute de reglement─ârile de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â sau de circula┼úie în vigoare.

 

Care este clasificarea accidentelor de munca ?

Accidentele de munc─â se clasific─â, în raport cu urm─ârile produse ┼či cu num─ârul persoanelor accidentate, în:

a) accidente care produc incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice;

b) accidente care produc invaliditate;

c) accidente mortale;

d) accidente colective, când sunt accidentate cel pu┼úin 3 persoane în acela┼či timp ┼či din aceea┼či cauz─â.

 

(1) Înregistrarea accidentului de munc─â se face pe baza procesului-verbal de cercetare.

(2) Accidentul de munc─â înregistrat de angajator se raporteaz─â de c─âtre acesta la inspectoratul teritorial de munc─â, precum ┼či la asigur─âtor, potrivit legii.

 

Cine poate declara bolile profesionale si cum se poate realiza?

În sensul prevederilor art. 5 lit. h), afec┼úiunile suferite de elevi ┼či studen┼úi în timpul efectu─ârii instruirii practice sunt, de asemenea, boli profesionale.

 

(1) Declararea bolilor profesionale este obligatorie ┼či se face de c─âtre medicii din cadrul autorit─â┼úilor de s─ân─âtate public─â teritoriale ┼či a municipiului Bucure┼čti.

(2) Cercetarea cauzelor îmboln─âvirilor profesionale, în vederea confirm─ârii sau infirm─ârii lor, precum ┼či stabilirea de m─âsuri pentru prevenirea altor îmboln─âviri se fac de c─âtre speciali┼čtii autorit─â┼úilor de s─ân─âtate public─â teritoriale, în colaborare cu inspectorii din inspectoratele teritoriale de munc─â.

(3) Declararea bolilor profesionale se face pe baza procesului-verbal de cercetare.

(4) Bolile profesionale nou-declarate se raporteaz─â lunar de c─âtre autoritatea de s─ân─âtate public─â teritorial─â ┼či a municipiului Bucure┼čti la Centrul na┼úional de coordonare metodologic─â ┼či informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de S─ân─âtate Public─â Bucure┼čti, la Centrul de Calcul ┼či Statistic─â Sanitar─â Bucure┼čti, precum ┼či la structurile teritoriale ale asigur─âtorului stabilit conform legii.

(5) Intoxica┼úia acut─â profesional─â se declar─â, se cerceteaz─â ┼či se înregistreaz─â atât ca boal─â profesional─â, cât ┼či ca accident de munc─â.

 

Ce categorii de persoane, grupuri sensibile, trebuiesc protejate impotriva pericolelor care le afecteaza in mod specific ?

Grupurile sensibile la riscuri specifice, cum ar fi: femeile gravide, lehuzele sau femeile care al─âpteaz─â, tinerii, precum ┼či persoanele cu dizabilit─â┼úi, trebuie protejate împotriva pericolelor care le afecteaz─â în mod specific.

 

Angajatorii au obliga┼úia s─â amenajeze locurile de munc─â ┼úinând seama de prezen┼úa grupurilor sensibile la riscuri specifice.

 

Care sunt diferitele infractiuni si cum se pedepsesc ?

Infracţiuni

(1) Neluarea vreuneia dintre m─âsurile legale de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â de c─âtre persoana care avea îndatorirea de a lua aceste m─âsuri, dac─â se creeaz─â un pericol grav ┼či iminent de producere a unui accident de munc─â sau de îmboln─âvire profesional─â, constituie infrac┼úiune ┼či se pedepse┼čte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amend─â.

(2) Dac─â fapta prev─âzut─â la alin. (1) a produs consecin┼úe deosebite, pedeapsa este închisoarea de la un an la 3 ani sau amend─â.

(3) Fapta prev─âzut─â la alin. (1) s─âvâr┼čit─â din culp─â se pedepse┼čte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amend─â, iar fapta prev─âzut─â la alin. (2) s─âvâr┼čit─â din culp─â se pedepse┼čte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amend─â.

 

(1) Nerespectarea de c─âtre orice persoan─â a obliga┼úiilor ┼či a m─âsurilor stabilite cu privire la securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â, dac─â prin aceasta se creeaz─â un pericol grav ┼či iminent de producere a unui accident de munc─â sau de îmboln─âvire profesional─â, constituie infrac┼úiune ┼či se pedepse┼čte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amend─â.

(2) Dac─â fapta prev─âzut─â în alin. (1) a produs consecin┼úe deosebite, pedeapsa este închisoarea de la un an la 3 ani sau amend─â.

(3) Dac─â nerespectarea const─â în repunerea în func┼úiune a instala┼úiilor, ma┼činilor ┼či utilajelor, anterior elimin─ârii tuturor deficien┼úelor pentru care s-a luat m─âsura opririi lor, pedeapsa este închisoarea de la un an la 2 ani sau amend─â.

(4) Faptele prev─âzute la alin. (1) ┼či (3) s─âvâr┼čite din culp─â se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amend─â, iar fapta prev─âzut─â la alin. (2) s─âvâr┼čit─â din culp─â se pedepse┼čte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amend─â.

 

Care sunt diferitele contraventii si ce masuri se iau pentru combaterea lor?

Contravenţii

(1) Constituie contraven┼úii faptele s─âvâr┼čite de angajatorii afla┼úi în una dintre situa┼úiile prev─âzute de prezenta lege.

(2) Constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 5.000 lei la 10.000 lei înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 13 lit. b), c), p) ┼či r).

(3) Constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 3.000 lei la 10.000 lei înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 13 lit. n).

(4) Constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 4.000 lei la 8.000 lei înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 12 alin. (1) lit. a) ┼či b), art. 13 lit. a), d)-f), h)-m) ┼či o), art. 20, art. 29 alin. (1) lit. a) ┼či ale art. 32 alin. (2).

(5) Constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 3.500 lei la 7.000 lei înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 7 alin. (4)-(6), art. 8, art. 11 alin. (1) ┼či (3), art. 13 lit. q) ┼či s) ┼či ale art. 27 alin. (1) lit. a) ┼či b).

(6) Constituie contraven┼úii ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 3.000 lei la 6.000 lei urm─âtoarele fapte:

a) înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 9 alin. (1), ale art. 10 ┼či 16;

b) înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 14, 15 ┼či ale art. 34 alin. (1).

(7) Constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 2.500 lei la 5.000 lei înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 11 alin. (2) ┼či (4), ale art. 17, 19 ┼či 21.

(8) Constituie contraven┼úii ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 2.000 lei la 4.000 lei urm─âtoarele fapte:

a) înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 12 alin. (1) lit. c) ┼či d), art. 13 lit. g), art. 18 alin. (5) ┼či (6) ┼či ale art. 36;

b) înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 34 alin. (5).

(9) Constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglement─ârilor de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â privind:

a) fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substan┼úelor ori preparatelor chimice periculoase ┼či a de┼čeurilor rezultate;

b) prevenirea prezen┼úei peste limitele maxime admise a agen┼úilor chimici, fizici sau biologici, precum ┼či suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman;

DESPRE NOI | SERVICII | LEGISLATIE | PORTOFOLIU | INTREBARI FRECVENTE | NOUTATI |
Toate drepturile rezervate VASFEBCO